“̼M̼ẹ̼ ̼ơ̼i̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ố̼t̼ ̼n̼h̼é̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼!̼”̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼đ̼ó̼

“̼M̼ẹ̼ ̼ơ̼i̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ố̼t̼ ̼n̼h̼é̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼!̼”̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼đ̼ó̼

D̼ù̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ổ̼ ̼h̼ủ̼.̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼.̼

̼-̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼.̼

̼-̼ ̼C̼o̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼í̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼ ̼C̼h̼ứ̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ú̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼n̼g̼h̼é̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼.̼
̼-̼ ̼L̼ớ̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ú̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ú̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼s̼ợ̼.̼
̼V̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼2̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼d̼í̼n̼h̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼:̼

“̼M̼ẹ̼ ̼ơ̼i̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ố̼t̼ ̼n̼h̼é̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼!̼”̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼đ̼ó̼

̼-̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼o̼?̼?̼ ̼H̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼?̼?̼

̼-̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ơ̼i̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼N̼h̼í̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼
̼N̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ằ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ư̼ờ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼u̼ý̼t̼.̼ ̼B̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼ế̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ầ̼u̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼a̼o̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ ̼m̼à̼.̼ ̼B̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼.̼
̼M̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼L̼a̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼.̼ ̼S̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼l̼o̼ ̼n̼ơ̼m̼ ̼n̼ớ̼p̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼C̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼u̼ ̼đ̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼ì̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼b̼à̼ ̼t̼á̼c̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼N̼ó̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼o̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ô̼m̼ ̼ấ̼p̼ ̼b̼ế̼ ̼ẵ̼m̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼N̼h̼ỡ̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼è̼ ̼n̼h̼e̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼”̼

 

“̼M̼ẹ̼ ̼ơ̼i̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ố̼t̼ ̼n̼h̼é̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼!̼”̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼đ̼ó̼

̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼L̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼á̼c̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼1̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ũ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼n̼o̼m̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼ị̼ ̼đ̼ù̼n̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ũ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼à̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼.̼ ̼L̼a̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼a̼u̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼a̼o̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼:̼

̼-̼ ̼B̼ỏ̼ ̼n̼ó̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ó̼.̼ ̼C̼á̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ị̼ ̼l̼u̼n̼g̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼M̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼t̼ ̼m̼ồ̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼ị̼ ̼b̼ẩ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ũ̼i̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼
̼N̼ó̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼r̼ử̼a̼.̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼r̼é̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼L̼a̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼M̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼9̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼c̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ự̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ứ̼c̼.̼

“̼M̼ẹ̼ ̼ơ̼i̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ố̼t̼ ̼n̼h̼é̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼!̼”̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼đ̼ó̼

̼B̼à̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼m̼u̼a̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼k̼é̼m̼.̼ ̼V̼ị̼t̼ ̼g̼i̼ờ̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼a̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ụ̼ ̼b̼ẫ̼m̼ ̼k̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ò̼i̼ ̼d̼í̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼C̼ơ̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼í̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ă̼n̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼.̼

̼C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼ó̼ ̼q̼u̼ậ̼y̼ ̼p̼h̼á̼ ̼l̼à̼m̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼a̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ú̼ ̼n̼o̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼Đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼L̼a̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼:̼

̼-̼ ̼A̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼à̼y̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼a̼o̼ ̼h̼ả̼.̼ ̼C̼á̼i̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼a̼o̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼à̼ ̼x̼e̼m̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼k̼i̼a̼.̼

“̼M̼ẹ̼ ̼ơ̼i̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ố̼t̼ ̼n̼h̼é̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼!̼”̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼đ̼ó̼

̼B̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ợ̼ ̼t̼á̼i̼ ̼m̼é̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ổ̼i̼.̼ ̼L̼a̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼T̼ớ̼i̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼m̼ị̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼r̼a̼ ̼b̼à̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼n̼ó̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼l̼â̼n̼ ̼l̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼m̼ẹ̼:̼
̼-̼ ̼M̼ẹ̼ ̼ơ̼i̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ố̼t̼ ̼n̼h̼é̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼!̼!̼
̼-̼ ̼S̼a̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ó̼i̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼?̼?̼

̼-̼ ̼B̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼c̼ ̼H̼o̼a̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ả̼.̼
̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼L̼a̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼g̼ợ̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼r̼í̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼r̼í̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼r̼ử̼a̼.̼

 

“̼M̼ẹ̼ ̼ơ̼i̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ố̼t̼ ̼n̼h̼é̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼!̼”̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼đ̼ó̼

̼T̼ố̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼à̼i̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼L̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼n̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼ô̼m̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼q̼u̼ằ̼n̼ ̼q̼u̼ạ̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼ô̼n̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼l̼ị̼m̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼.̼

̼C̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼â̼u̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ị̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼L̼a̼n̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼u̼ ̼m̼u̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼s̼ở̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼m̼à̼ ̼?̼?̼ ̼C̼ô̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼?̼?̼ ̼C̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼ệ̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼d̼ã̼y̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼k̼h̼i̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼ ̼m̼à̼ ̼b̼à̼ ̼s̼u̼ý̼t̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼L̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼.̼.̼

Facebook Comments Box
admin

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!