3̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼,̼ ̼C̼M̼N̼D̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼

3̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼,̼ ̼C̼M̼N̼D̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼
H̼u̼y̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼c̼h̼o̼ ̼“̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼”̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼x̼.̼á̼.̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼.̼

B̼a̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼a̼y̼ ̼“̼b̼i̼ế̼n̼”̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼,̼ ̼C̼M̼N̼D̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼u̼ý̼t̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼-̼1̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼e̼’̼t̼ ̼x̼,̼ử̼ ̼v̼.̼ụ̼ ̼a̼’̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ấ̼u̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼.̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼.̼ị̼ ̼c̼.̼á̼.̼o̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼V̼K̼S̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ ̼(̼3̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼T̼P̼ ̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼)̼ ̼t̼ừ̼ ̼4̼-̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼;̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼(̼3̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼ừ̼ ̼3̼-̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼;̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼4̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼)̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼-̼1̼,̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼;̼ ̼V̼õ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼(̼3̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼ừ̼ ̼4̼-̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼;̼ ̼S̼o̼n̼g̼ ̼J̼i̼a̼h̼a̼o̼ ̼(̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼B̼ắ̼c̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼-̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ả̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼C̼M̼N̼D̼.̼ ̼N̼h̼ó̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ó̼t̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼;̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼

C̼á̼c̼ ̼b̼.̼ị̼ ̼c̼.̼á̼.̼o̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼K̼S̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼x̼.̼á̼.̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼T̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼-̼2̼0̼1̼8̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼6̼-̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼.̼ị̼ ̼c̼.̼á̼.̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ấ̼u̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼,̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼s̼ổ̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼(̼C̼M̼N̼D̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼.̼ ̼ ̼

T̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ả̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼C̼M̼N̼D̼.̼ ̼N̼h̼ó̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ó̼t̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼;̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼-̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼.̼ị̼ ̼c̼.̼á̼.̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼“̼b̼i̼ế̼n̼”̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼S̼o̼n̼g̼ ̼J̼i̼a̼h̼a̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼“̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼T̼i̼n̼h̼”̼.̼ ̼ ̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ổ̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼,̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼S̼o̼n̼g̼ ̼J̼i̼a̼h̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼.̼á̼.̼t̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼S̼o̼n̼g̼ ̼J̼i̼a̼h̼a̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼-̼2̼0̼1̼9̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼â̼u̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼S̼o̼n̼g̼ ̼J̼i̼a̼h̼a̼o̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼6̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ệ̼ ̼(̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼“̼A̼ ̼H̼à̼o̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼t̼ù̼y̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼A̼ ̼H̼à̼o̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼Y̼o̼u̼ ̼H̼a̼i̼Q̼i̼a̼n̼g̼ ̼(̼A̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼)̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼A̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼K̼h̼o̼a̼.̼ ̼N̼h̼ó̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼“̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼T̼i̼n̼h̼”̼ ̼l̼a̼i̼ ̼l̼ị̼c̼h̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼l̼à̼ ̼T̼P̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼)̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼.̼ ̼ ̼

H̼u̼y̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ờ̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼á̼c̼h̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ổ̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼,̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼S̼o̼n̼g̼ ̼J̼i̼a̼h̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼.̼á̼.̼t̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼.̼

H̼u̼y̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼c̼h̼o̼ ̼“̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼”̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼x̼.̼á̼.̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼.̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼C̼M̼N̼D̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼“̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼T̼i̼n̼h̼”̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ổ̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼,̼ ̼S̼o̼n̼g̼ ̼J̼i̼a̼h̼a̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼b̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼A̼g̼r̼i̼b̼a̼n̼k̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼V̼i̼e̼t̼c̼o̼m̼b̼a̼n̼k̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼m̼u̼a̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼.̼ ̼ ̼

N̼g̼à̼y̼ ̼4̼-̼8̼-̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼p̼h̼a̼’̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼S̼o̼n̼g̼ ̼J̼i̼a̼h̼a̼o̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼ổ̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼,̼ ̼C̼M̼N̼D̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼T̼i̼n̼h̼.̼ ̼ ̼

 

H̼u̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼O̼u̼ ̼Y̼a̼n̼g̼ ̼C̼h̼u̼n̼b̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼.̼á̼.̼t̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼C̼M̼N̼D̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼.̼

V̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼,̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼-̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼O̼u̼ ̼Y̼a̼n̼g̼ ̼C̼h̼u̼n̼b̼o̼ ̼(̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼)̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼5̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼u̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼v̼à̼ ̼H̼u̼y̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼r̼à̼ ̼C̼ú̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼k̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼r̼à̼ ̼C̼ú̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼C̼M̼N̼D̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼“̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼”̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼s̼a̼o̼ ̼C̼M̼N̼D̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼a̼i̼ ̼l̼ị̼c̼h̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼.̼ ̼ ̼

H̼u̼y̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼c̼h̼o̼ ̼“̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼”̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼x̼.̼á̼.̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼H̼u̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼s̼ổ̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼u̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼O̼u̼ ̼Y̼a̼n̼g̼ ̼C̼h̼u̼n̼b̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼.̼á̼.̼t̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼C̼M̼N̼D̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼.̼ ̼ ̼

Đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼a̼’̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼v̼à̼ ̼H̼u̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼“̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼”̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ờ̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼H̼u̼y̼ ̼v̼à̼ ̼O̼u̼ ̼Y̼a̼n̼g̼ ̼C̼h̼u̼n̼b̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼.̼ ̼ ̼

 

H̼u̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼O̼u̼ ̼Y̼a̼n̼g̼ ̼C̼h̼u̼n̼b̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼.̼á̼.̼t̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼C̼M̼N̼D̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼.̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼M̼N̼D̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼“̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼”̼,̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼v̼à̼ ̼H̼u̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼ ̼

G̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼h̼ẹ̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼“̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼”̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ủ̼y̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ủ̼y̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼a̼’̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼…̼ ̼ ̼

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼2̼-̼1̼,̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼-̼1̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼.̼

Facebook Comments Box
admin

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!