A̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼h̼ắ̼t̼ ̼b̼á̼t̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼ấ̼p̼

A̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼h̼ắ̼t̼ ̼b̼á̼t̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼ấ̼p̼

N̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼T̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼.̼

̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼x̼ắ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼à̼ ̼y̼ế̼u̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ổ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼B̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼m̼ờ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼.̼ ̼

B̼ố̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼á̼t̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼-̼ ̼1̼
̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼.̼

̼A̼i̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼á̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ổ̼ ̼b̼á̼t̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼à̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼m̼.̼ ̼Đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼á̼t̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼ó̼e̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼õ̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼á̼i̼ ̼m̼é̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼:̼

̼-̼ ̼B̼à̼ ̼ơ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼n̼g̼u̼ộ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ổ̼i̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼é̼.̼ ̼R̼ă̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼é̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼n̼g̼u̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼ũ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼B̼à̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼é̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼B̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼i̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼v̼ị̼.̼ ̼

̼B̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ờ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼r̼ơ̼m̼ ̼r̼ớ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼ố̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼é̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼n̼g̼u̼ộ̼i̼.̼ ̼

̼-̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼.̼ ̼

̼B̼ố̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼x̼i̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼.̼ ̼T̼ầ̼m̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼o̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼ ̼y̼ế̼u̼.̼ ̼B̼à̼ ̼t̼ủ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼ấ̼m̼ ̼ứ̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼.̼ ̼B̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼à̼n̼ ̼n̼à̼n̼ ̼c̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼.̼ ̼

C̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ư̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼.̼
̼B̼à̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼á̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼v̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼l̼á̼o̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ũ̼i̼,̼ ̼s̼ĩ̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼.̼ ̼

̼C̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ư̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼í̼c̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼g̼h̼ê̼ ̼g̼ớ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼ạ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼m̼ẹ̼?̼

Facebook Comments Box
admin

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!