̼Á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼F̼0̼:̼ ̼’̼E̼m̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼’̼

7̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼.̼9̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼s̼ầ̼m̼.̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼a̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼…̼

̼D̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼i̼ ̼t̼á̼n̼,̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼i̼m̼ ̼N̼g̼.̼,̼ ̼(̼3̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼C̼á̼t̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼i̼ê̼u̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼h̼a̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼é̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼h̼ỏ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼


̼Á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼F̼0̼:̼ ̼’̼E̼m̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼’̼

̼A̼n̼h̼ ̼K̼h̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼.̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼o̼m̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ò̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼a̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼–̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼c̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼h̼à̼n̼,̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼a̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼.̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼é̼o̼ ̼l̼e̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼K̼h̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼.̼
̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼a̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼ở̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼


̼Á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼F̼0̼:̼ ̼’̼E̼m̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼’̼

̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼g̼i̼ú̼p̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ụ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼


̼Á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼F̼0̼:̼ ̼’̼E̼m̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼’̼

̼H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼3̼/̼8̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼a̼ ̼ở̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼B̼V̼ ̼d̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ê̼m̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼m̼ổ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼đ̼ố̼t̼.̼
̼Á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼F̼0̼:̼ ̼’̼E̼m̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼’̼
̼“̼V̼ợ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼o̼x̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼M̼ổ̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼

̼7̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼.̼9̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼s̼ầ̼m̼,̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼a̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼…̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼ú̼a̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼


̼Á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼F̼0̼:̼ ̼’̼E̼m̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼’̼

̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ờ̼ ̼N̼h̼ị̼p̼ ̼S̼ố̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼a̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼1̼9̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼1̼2̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼.̼9̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼Z̼a̼l̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ợ̼:̼ ̼“̼E̼m̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼a̼”̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼v̼ồ̼ ̼v̼ậ̼p̼:̼ ̼“̼E̼m̼ ̼c̼ố̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼é̼ ̼e̼m̼”̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼v̼à̼i̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼:̼ ̼“̼E̼m̼ ̼c̼ố̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼é̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼o̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼ổ̼i̼”̼.̼ ̼V̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼ô̼ ̼c̼h̼a̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼“̼Đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼i̼n̼”̼,̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼đ̼ố̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼:̼ ̼“̼N̼h̼e̼ ̼e̼m̼”̼…̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼ú̼t̼ ̼t̼ú̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼â̼m̼.̼
̼
̼Á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼F̼0̼:̼ ̼’̼E̼m̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼’̼
̼
̼T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼í̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼“̼M̼ẹ̼,̼ ̼m̼ẹ̼”̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼s̼u̼ố̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼a̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼v̼ỗ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼ở̼ ̼l̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼
̼
̼“̼Đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼á̼n̼g̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼a̼y̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼õ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼á̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ô̼m̼ ̼l̼à̼ ̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼B̼é̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼B̼é̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼5̼0̼m̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼a̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼.̼


̼Á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼F̼0̼:̼ ̼’̼E̼m̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼’̼

̼Đ̼ã̼ ̼6̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼a̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼h̼ộ̼ ̼v̼à̼i̼ ̼h̼ô̼m̼.̼ ̼T̼ã̼ ̼b̼ỉ̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼o̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼y̼.̼
̼C̼ò̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼n̼ố̼t̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼B̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼s̼u̼ố̼t̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼r̼ố̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼d̼ỗ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼a̼o̼.̼ ̼Đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼“̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ô̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼ ̼M̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ộ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼…̼ ̼C̼h̼ă̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼,̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ủ̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼í̼t̼ ̼đ̼ồ̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼ ̼g̼ạ̼o̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ă̼n̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼a̼ ̼n̼ó̼i̼.̼


̼Á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼F̼0̼:̼ ̼’̼E̼m̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼’̼

̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ỹ̼ ̼N̼h̼a̼n̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼T̼X̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼C̼á̼t̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼.̼,̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼.̼9̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼.̼,̼ ̼m̼ổ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼a̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼a̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼.̼
̼“̼T̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼.̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼Z̼a̼l̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼x̼e̼m̼,̼ ̼đ̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼b̼é̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼a̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼a̼n̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼.̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼.̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼b̼ổ̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼ì̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼D̼o̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼o̼m̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼ã̼,̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼é̼.̼


̼Á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼F̼0̼:̼ ̼’̼E̼m̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼’̼

̼B̼i̼ế̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼H̼ã̼n̼g̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼G̼i̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ó̼n̼g̼)̼-̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼.̼

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼M̼T̼Q̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼3̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼1̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼1̼7̼/̼9̼.̼
̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼a̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼K̼h̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼


̼Á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼F̼0̼:̼ ̼’̼E̼m̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼’̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼l̼ạ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼á̼y̼ ̼n̼á̼y̼:̼
̼“̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼x̼à̼i̼ ̼t̼h̼ẻ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼à̼n̼h̼ ̼g̼ì̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼s̼a̼u̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼ở̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼,̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼b̼ả̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼a̼ ̼n̼ó̼i̼.̼
̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼

Facebook Comments Box
huongquynh

huongquynh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!