B̼i̼ế̼t̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ừ̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼:̼ ̼Đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼a̼u̼ ̼c̼h̼á̼o̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼

B̼i̼ế̼t̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ừ̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼:̼ ̼Đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼a̼u̼ ̼c̼h̼á̼o̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼i̼a̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ố̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼.̼

̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ị̼t̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼l̼y̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼k̼h̼ổ̼.̼ ̼E̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼m̼.̼

B̼i̼ế̼t̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ừ̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼:̼ ̼Đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼a̼u̼ ̼c̼h̼á̼o̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼

̼V̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼a̼ ̼l̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼ ̼N̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼t̼h̼ù̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼í̼t̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼s̼â̼u̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼x̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼d̼ỗ̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼d̼ỗ̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼:̼
̼“̼E̼m̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼r̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼

B̼i̼ế̼t̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ừ̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼:̼ ̼Đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼a̼u̼ ̼c̼h̼á̼o̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼

̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼E̼m̼ ̼v̼á̼c̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼,̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼

̼Đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼x̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ạ̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ộ̼c̼ ̼l̼ộ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼l̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼T̼í̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ũ̼ ̼p̼h̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼h̼ễ̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼ý̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼í̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼à̼y̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ụ̼t̼ ̼r̼o̼i̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼b̼ữ̼a̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ả̼o̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ề̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼:̼
̼“̼Đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ử̼a̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ã̼m̼”̼.̼

B̼i̼ế̼t̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ừ̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼:̼ ̼Đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼a̼u̼ ̼c̼h̼á̼o̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼

̼E̼m̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼á̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼e̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ố̼m̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼h̼ằ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

̼“̼Ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼ô̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼u̼”̼.̼
̼“̼E̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼i̼ê̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼”̼.̼
̼“̼K̼i̼ê̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼k̼i̼ế̼c̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼á̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼h̼ồ̼n̼”̼.̼

̼V̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ế̼ ̼n̼ó̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ô̼m̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼q̼u̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼t̼á̼t̼ ̼2̼ ̼c̼á̼i̼ ̼ù̼ ̼t̼a̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼:̼

B̼i̼ế̼t̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ừ̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼:̼ ̼Đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼a̼u̼ ̼c̼h̼á̼o̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼

̼“̼C̼ô̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ủ̼”̼.̼
̼R̼ồ̼i̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼:̼
̼“̼Ô̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼đ̼ấ̼y̼”̼.̼

̼“̼A̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼à̼”̼.̼
̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ã̼i̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼ầ̼m̼ ̼x̼ầ̼m̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼é̼m̼ ̼r̼a̼ ̼s̼â̼n̼:̼
̼“̼C̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼h̼ồ̼n̼”̼.̼

̼B̼u̼ồ̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼g̼h̼é̼m̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼x̼e̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼ ̼b̼a̼y̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼m̼à̼u̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼g̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼

B̼i̼ế̼t̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ừ̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼:̼ ̼Đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼a̼u̼ ̼c̼h̼á̼o̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼

̼“̼N̼ó̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼à̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼?̼”̼.̼
̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼e̼m̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼:̼
̼“̼G̼ó̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼Đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼a̼u̼ ̼c̼h̼á̼o̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼”̼.̼

̼E̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼g̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼E̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼r̼a̼u̼ ̼c̼h̼á̼o̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

Facebook Comments Box
huongquynh

huongquynh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!