C̼h̼ị̼u̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼l̼ầ̼u̼ ̼t̼.̼ự̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼B̼ố̼ ̼n̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼

C̼h̼ị̼u̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼l̼ầ̼u̼ ̼t̼.̼ự̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼B̼ố̼ ̼n̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼

S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ờ̼ ̼S̼o̼h̼u̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ư̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼T̼.̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼l̼ầ̼u̼ ̼t̼.̼ự̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼2̼5̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼l̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼4̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼ ̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼.̼ự̼ ̼k̼.̼ế̼t̼ ̼l̼i̼.̼ễ̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼i̼a̼n̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼.̼

S̼a̼u̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼.̼u̼y̼ ̼k̼.̼ị̼c̼h̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼:̼ ̼“̼T̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼…̼”̼,̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ủ̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼T̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼ỳ̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼p̼i̼a̼n̼o̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ĩ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼d̼ù̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ỡ̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼.̼ự̼ ̼k̼.̼ế̼t̼ ̼l̼i̼.̼ễ̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼i̼a̼n̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼l̼.̼ò̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼d̼ấ̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼l̼.̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼.̼u̼y̼ ̼h̼i̼.̼ể̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼l̼ằ̼n̼ ̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼.̼h̼ế̼t̼.̼ ̼

S̼a̼u̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼.̼u̼y̼ ̼k̼.̼ị̼c̼h̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼.̼ự̼ ̼s̼.̼á̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼á̼.̼p̼ ̼l̼.̼ự̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼.̼ự̼c̼ ̼đ̼.̼o̼a̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼.̼ứ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼m̼.̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

 

B̼ố̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼.̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼V̼ợ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼,̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼.̼á̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼

Q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼o̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼a̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼h̼i̼.̼ể̼m̼ ̼n̼g̼.̼u̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼.̼ừ̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼
T̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼a̼m̼ ̼A̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼a̼m̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼D̼.̼ ̼(̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼a̼m̼ ̼A̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼)̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ề̼m̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼s̼â̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼m̼.̼

A̼n̼h̼ ̼D̼.̼ ̼l̼â̼̣̼p̼ ̼t̼ứ̼̼c̼ ̼n̼h̼ả̼̼y̼ ̼x̼u̼ố̼̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ả̼̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼.̼ử̼̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼

̼A̼n̼h̼ ̼D̼.̼ ̼l̼â̼̣̼p̼ ̼t̼ứ̼̼c̼ ̼n̼h̼ả̼̼y̼ ̼x̼u̼ố̼̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ả̼̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼.̼ử̼̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼.̼i̼ ̼t̼.̼h̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼.̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ơ̼m̼ ̼c̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ẩ̼.̼y̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼.̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼a̼m̼ ̼A̼n̼ ̼B̼ắ̼̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼2̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼.̼

̼Đ̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼á̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼T̼ử̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼L̼ộ̼c̼.̼

N̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ê̼n̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼0̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼.̼ ̼(̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼T̼ử̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼(̼H̼ậ̼u̼ ̼L̼ộ̼c̼)̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼̼̼ ̼P̼h̼ò̼̼n̼g̼ ̼C̼ả̼̼n̼h̼ ̼s̼á̼̼t̼ ̼P̼C̼C̼C̼ ̼v̼à̼̼ ̼C̼N̼C̼H̼ ̼(̼C̼ô̼̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼á̼̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼̼̼t̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼4̼h̼4̼5̼’̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼T̼a̼̣̼i̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼t̼r̼ư̼̼ờ̼̼̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼̼̼n̼g̼ ̼n̼ư̼̼ớ̼̼̼c̼ ̼c̼ó̼̼ ̼c̼h̼i̼ề̼̼̼u̼ ̼s̼â̼̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼̼n̼g̼ ̼6̼m̼,̼ ̼đ̼ư̼̼ờ̼̼̼n̼g̼ ̼k̼í̼̼n̼h̼ ̼g̼i̼ế̼̼̼n̼g̼ ̼8̼0̼c̼m̼.̼ ̼G̼i̼ế̼̼̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼â̼̼u̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼ ̼k̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼s̼ử̼̼̼ ̼d̼u̼̣̼n̼g̼ ̼n̼ê̼̼n̼ ̼b̼ê̼̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼̼̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼̼̼u̼ ̼r̼á̼̼c̼.̼
̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼,̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼í̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼.̼i̼ ̼t̼.̼h̼ể̼ ̼2̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼̼n̼ ̼n̼h̼â̼̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼̼̼u̼ ̼c̼ó̼̼ ̼t̼h̼ể̼̼̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ư̼̼ờ̼̼̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼.̼h̼i̼ ̼t̼.̼h̼ể̼ ̼2̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼t̼.̼h̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼Ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼.̼h̼i̼ ̼t̼.̼h̼ể̼ ̼2̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼t̼.̼h̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼3̼h̼3̼0̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼(̼5̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼.̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼(̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼1̼)̼ ̼ở̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼D̼o̼ã̼n̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼(̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼,̼ ̼x̼.̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼.̼u̼ ̼l̼.̼ò̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼3̼h̼3̼0̼’̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼T̼ử̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼.̼

Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼6̼h̼3̼0̼,̼ ̼t̼.̼h̼i̼ ̼t̼.̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼.̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼

P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ở̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼;̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼t̼.̼h̼i̼ ̼t̼.̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼i̼ê̼m̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼6̼h̼3̼0̼,̼ ̼t̼.̼h̼i̼ ̼t̼.̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼.̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼.̼
̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼K̼e̼n̼h̼1̼4̼

Facebook Comments Box
admin

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!