C̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼1̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼

C̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼1̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ơ̼,̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼.

̼T̼ố̼i̼ ̼1̼8/̼2,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼L̼.̼Z̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼.̼ ̼L̼.̼Z̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼.

̼B̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼.̼Z̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼t̼ừ̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼

̼‘̼Đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ổ̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼d̼o̼ ̼‘̼x̼u̼i̼ ̼x̼ẻ̼o̼’̼,̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼‘̼m̼a̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼’̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼‘̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼’̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼’̼ ̼–̼ ̼L̼.̼Z̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼.

̼K̼è̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼m̼ô̼i̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼d̼ậ̼p̼,̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼ử̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.

̼V̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼1̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼à̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼…̼
̼V̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼1̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼à̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼…̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼-̼ ̼T̼u̼y̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼–̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼.̼ ̼B̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼.̼Z̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼

̼-̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼t̼à̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼á̼c̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼.

̼-̼ ̼T̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.

̼-̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼a̼o̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼á̼c̼ ̼n̼à̼y̼.

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼.̼Z̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼L̼.̼Z̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼i̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼.̼
̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼ở̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼1̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼s̼ó̼n̼g̼.

̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼9/̼2,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼.̼Z̼ ̼(̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼i̼ế̼t̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼)̼ ̼–̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼L̼.̼Z̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼2̼4̼h̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼ặ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼,̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼.̼

̼B̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼.̼Z̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼t̼ừ̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼

̼‘̼M̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼ố̼c̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼’̼ ̼-̼ ̼L̼.̼Z̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼L̼.̼Z̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼.

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼à̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼…̼

̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼H̼ ̼(̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ẻ̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼á̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼.

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼
̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼

̼‘̼V̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼â̼m̼’̼ ̼-̼ ̼L̼.̼Z̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼H̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼k̼h̼ó̼a̼.

Facebook Comments Box
admin

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!