C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼”̼g̼i̼ả̼”̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼l̼ị̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼”̼t̼h̼ậ̼t̼”̼

C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼”̼g̼i̼ả̼”̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼l̼ị̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼”̼t̼h̼ậ̼t̼”̼

C̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼“̼h̼ờ̼”̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼ễ̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼“̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼”̼ ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼.̼̼K̼h̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼ứ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼ử̼n̼g̼ ̼s̼ố̼t̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼i̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼a̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼a̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼.̼.̼.̼

̼T̼h̼u̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼l̼ặ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼s̼a̼y̼ ̼đ̼ắ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ế̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼d̼ị̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼T̼h̼u̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼l̼ặ̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ỉ̼n̼h̼.̼

̼T̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼
̼“̼C̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼x̼ị̼n̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼r̼à̼o̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼8̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼R̼ạ̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼s̼ố̼t̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼o̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼e̼o̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼.̼

̼T̼h̼u̼ở̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼é̼,̼ ̼T̼r̼à̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ò̼i̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼“̼b̼ò̼”̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ế̼t̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼B̼ị̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼x̼ô̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼T̼r̼à̼o̼ ̼k̼h̼a̼o̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼“̼N̼h̼ì̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼í̼ ̼ớ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ầ̼n̼ ̼O̼,̼ ̼A̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ê̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼á̼i̼ ̼q̼u̼e̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼u̼ệ̼c̼h̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ù̼ ̼c̼h̼ữ̼”̼,̼ ̼T̼r̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼B̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼g̼i̼á̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼â̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼“̼g̼à̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼”̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼n̼ả̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼T̼r̼à̼o̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼c̼ú̼t̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

̼B̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼T̼r̼à̼o̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ă̼m̼ ̼b̼è̼o̼,̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼r̼a̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ợ̼n̼.̼ ̼C̼à̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼T̼r̼à̼o̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ò̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ế̼ ̼t̼ắ̼c̼,̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼n̼ả̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼g̼ả̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼T̼r̼à̼o̼ ̼b̼ơ̼ ̼v̼ơ̼,̼ ̼l̼o̼a̼y̼ ̼h̼o̼a̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼ă̼m̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼m̼ì̼,̼ ̼v̼à̼i̼ ̼b̼a̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼b̼ộ̼t̼…̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼õ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼“̼n̼h̼ầ̼m̼”̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼à̼o̼ ̼l̼à̼ ̼“̼n̼h̼à̼ ̼n̼ấ̼m̼”̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼1̼5̼m̼2̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼b̼é̼,̼ ̼x̼i̼ê̼u̼ ̼v̼ẹ̼o̼;̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼o̼a̼n̼g̼ ̼l̼ổ̼ ̼r̼ê̼u̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼r̼à̼o̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ă̼m̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼u̼a̼ ̼t̼a̼n̼.̼

̼N̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ộ̼n̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼Ẵ̼m̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼9̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼L̼i̼ệ̼t̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼O̼a̼i̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼ỡ̼.̼

̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼.̼ ̼“̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼O̼a̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼a̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼k̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼ủ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ư̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼r̼ủ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼i̼ề̼n̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼“̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼ý̼ ̼h̼ợ̼p̼”̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼ể̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ặ̼t̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼.̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼T̼r̼à̼o̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼l̼ễ̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼3̼,̼ ̼2̼0̼/̼1̼0̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼,̼ ̼q̼u̼à̼ ̼đ̼ẹ̼p̼;̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼o̼a̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼.̼ ̼G̼i̼ả̼n̼ ̼d̼ị̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼m̼ộ̼c̼ ̼m̼ạ̼c̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼â̼u̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼ỏ̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼à̼o̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼“̼K̼h̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼d̼á̼m̼ ̼đ̼ả̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼u̼ố̼n̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼

̼M̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼
̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼r̼ể̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼i̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼o̼ã̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼“̼t̼h̼ầ̼y̼”̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼,̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼g̼á̼p̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼T̼h̼u̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼à̼o̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼“̼s̼ố̼c̼”̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼d̼ị̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼l̼à̼n̼g̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ò̼i̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼h̼u̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼đ̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ù̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼“̼h̼ờ̼”̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼ễ̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼“̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼”̼ ̼b̼ò̼ ̼l̼ê̼ ̼l̼ế̼t̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼.̼ ̼K̼h̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼ứ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼ử̼n̼g̼ ̼s̼ố̼t̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼i̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼a̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼a̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼.̼

̼T̼h̼u̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼:̼ ̼“̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼c̼ụ̼ ̼h̼á̼ ̼h̼ố̼c̼ ̼m̼ồ̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ụ̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼l̼â̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼:̼ ̼“̼Đ̼ầ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼l̼ặ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼”̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼i̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼L̼ễ̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼ủ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼”̼.̼
̼S̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼b̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼ú̼t̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼“̼C̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼L̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼à̼o̼ ̼b̼ò̼ ̼l̼ê̼ ̼l̼ế̼t̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼”̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼ă̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ã̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼7̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼9̼h̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼2̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼ỏ̼i̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ố̼m̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼

̼“̼C̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼Đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼c̼o̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼,̼ ̼s̼ù̼i̼ ̼b̼ọ̼t̼ ̼m̼ồ̼m̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼x̼ở̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼ò̼ ̼l̼ê̼ ̼l̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼k̼ể̼.̼

̼C̼ô̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ả̼o̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼á̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼T̼h̼u̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼v̼ã̼n̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼ ̼“̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼”̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼.̼

Facebook Comments Box
huongquynh

huongquynh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!