P̼H̼Ẫ̼N̼ ̼N̼Ộ̼ ̼:̼ ̼C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼

P̼H̼Ẫ̼N̼ ̼N̼Ộ̼ ̼:̼ ̼C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ấ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼.̼

̼Đư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ô̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼(̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼N̼a̼ ̼B̼ó̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼(̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ô̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼3̼)̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼6̼)̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼(̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼.̼

N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼5̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼i̼ế̼u̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼h̼a̼m̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ồ̼i̼ ̼t̼à̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼ả̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼i̼.̼

̼“̼N̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ử̼”̼ ̼b̼á̼o̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼

̼V̼ì̼ ̼s̼i̼ê̼n̼g̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼n̼h̼á̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼b̼ẻ̼ ̼đ̼ô̼i̼,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼L̼à̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ủ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼x̼à̼i̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼a̼,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ở̼ ̼v̼á̼c̼ ̼b̼a̼ ̼l̼ô̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼v̼à̼n̼g̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ó̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼e̼m̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼b̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼a̼ ̼t̼u̼ý̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

̼D̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼h̼ư̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼c̼h̼í̼c̼h̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼g̼ỗ̼ ̼l̼ậ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼t̼h̼u̼ỷ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼ủ̼a̼ ̼N̼a̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼l̼â̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼

ảnh minh họa

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼i̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼á̼i̼ ̼m̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼t̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ợ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼.̼ ̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼e̼m̼,̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼N̼a̼ ̼B̼ó̼n̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼l̼ắ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼a̼o̼ ̼n̼g̼á̼n̼:̼ ̼“̼B̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼á̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼e̼m̼,̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼.̼ ̼A̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼D̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼”̼.̼

̼G̼i̼ậ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼H̼i̼ế̼u̼.̼ ̼B̼à̼ ̼h̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼u̼ ̼c̼h̼í̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼a̼n̼ ̼r̼a̼,̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼i̼ế̼u̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼.̼ ̼P̼h̼ú̼t̼ ̼c̼h̼ố̼c̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼x̼ứ̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼.̼

̼N̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼K̼h̼ó̼c̼ ̼c̼ạ̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼à̼n̼ ̼t̼ồ̼i̼ ̼t̼à̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼.̼ ̼P̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼m̼ở̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼ ̼“̼T̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ó̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼é̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ồ̼i̼ ̼t̼ệ̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼h̼ẳ̼n̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼s̼i̼ê̼n̼g̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼n̼h̼á̼c̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼v̼ô̼ ̼í̼c̼h̼.̼ ̼B̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ư̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼u̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼a̼n̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼.̼

Ảnh minh họa

̼L̼a̼u̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼á̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼ ̼r̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼r̼ằ̼m̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼/̼2̼0̼21,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼m̼ò̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼4̼0̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼u̼i̼.̼ ̼D̼ọ̼a̼ ̼n̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼4̼/̼1̼/̼2̼0̼2̼1,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼a̼n̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼l̼ợ̼n̼.̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ồ̼i̼,̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼u̼ ̼x̼i̼ê̼u̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼

̼N̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼.̼ ̼H̼ắ̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼y̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ả̼m̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼H̼i̼ế̼u̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼r̼ẫ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ắ̼n̼.̼ ̼B̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼U̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼é̼n̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼r̼i̼-̼ ̼đ̼ô̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ẻ̼n̼ ̼v̼à̼o̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ỗ̼i̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼.̼

̼B̼à̼ ̼L̼.̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼.̼

̼B̼à̼ ̼L̼.̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼:̼ ̼“̼S̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼B̼ấ̼t̼ ̼đ̼ắ̼c̼ ̼d̼ĩ̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼”̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼ô̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼N̼a̼ ̼B̼ó̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼“̼B̼à̼ ̼L̼.̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ã̼,̼ ̼ê̼ ̼c̼h̼ề̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼”̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼b̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼h̼ẳ̼m̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼a̼o̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼y̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼.̼ ̼B̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼.̼ ̼B̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼(̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼)̼.̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ạ̼o̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼g̼i̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼é̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼a̼o̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼h̼ó̼a̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼í̼c̼h̼.̼

̼D̼ù̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼,̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼n̼ỉ̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼d̼ẫ̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼í̼c̼h̼.̼ ̼B̼à̼ ̼L̼.̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼b̼ỉ̼ ̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ã̼ ̼v̼à̼ ̼ê̼ ̼c̼h̼ề̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼G̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼à̼y̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼ơ̼ ̼t̼r̼ơ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼H̼i̼ế̼u̼.̼

Facebook Comments Box
admin

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!