Đ̼.̼a̼u̼ ̼x̼.̼ó̼t̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼c̼a̼ ̼n̼ô̼:̼ ̼”̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼”̼

Đ̼.̼a̼u̼ ̼x̼.̼ó̼t̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼c̼a̼ ̼n̼ô̼:̼ ̼”̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼”̼

B̼é̼ ̼N̼.̼Q̼.̼M̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼c̼a̼ ̼n̼ô̼ ̼ở̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼C̼ử̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼,̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼A̼n̼.̼
K̼h̼u̼y̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼2̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼A̼.̼ ̼(̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼a̼ ̼n̼ô̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼6̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼c̼a̼ ̼n̼ô̼ ̼ở̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼C̼ử̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼N̼.̼M̼.̼Q̼.̼ ̼(̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼

Hiện bé Q. là nạn nhân duy nhất vẫn chưa rõ tung tích sau vụ lật ca nô

3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼é̼ ̼M̼.̼Q̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ử̼a̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ẽ̼o̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼N̼.̼H̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼d̼â̼u̼ ̼b̼é̼ ̼Q̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼u̼y̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼A̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ế̼t̼ ̼-̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼Q̼.̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼é̼ ̼Q̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼.̼“̼B̼ố̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼r̼ố̼i̼,̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼.̼

Hiện bé Q. là nạn nhân duy nhất vẫn chưa rõ tung tích sau vụ lật ca nô.

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼é̼ ̼Q̼.̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼7̼,̼8̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼“̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼,̼ ̼b̼é̼ ̼Q̼.̼ ̼l̼à̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼n̼ó̼i̼.̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼Q̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼1̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼.̼ ̼B̼é̼ ̼Q̼.̼ ̼v̼à̼ ̼M̼.̼A̼ ̼(̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼7̼/̼2̼)̼ ̼l̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼.̼

Bác ruột bé Q. đứng ở biển ngóng chờ tin cháu (Ảnh: PLO)

V̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼.̼V̼.̼Đ̼ ̼(̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼)̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼ồ̼n̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼.̼

Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼.̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼u̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼o̼ã̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ặ̼t̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼l̼ư̼u̼.̼“̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼.̼ ̼V̼é̼ ̼đ̼i̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼A̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ẩ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼O̼n̼l̼i̼n̼e̼.̼

Ông Đ. suy sụp, bàng hoàng khi nhận tin dữ.

N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼a̼ ̼n̼ô̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ù̼ ̼L̼a̼o̼ ̼C̼h̼à̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼C̼ử̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼ạ̼n̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼c̼á̼t̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼s̼ô̼n̼g̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼ú̼p̼.̼ ̼D̼o̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼a̼ ̼n̼ô̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼k̼í̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼
C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼c̼a̼ ̼n̼ô̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼
‘̼C̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ô̼i̼’̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼ấ̼m̼ ̼n̼h̼a̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼é̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼k̼h̼ơ̼i̼ ̼x̼a̼
Cháu ơi, các cháu đâu rồi về nhà thôi, mẹ cháu đang đợi để cùng về…”.

Facebook Comments Box
huongquynh

huongquynh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!