Đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼’̼t̼ừ̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼’̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼G̼V̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ờ̼ ̼s̼ô̼n̼g̼:̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼m̼é̼p̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼

Đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼’̼t̼ừ̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼’̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼G̼V̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ờ̼ ̼s̼ô̼n̼g̼:̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼m̼é̼p̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼

Đ̼ế̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼s̼ô̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼d̼é̼p̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼ơ̼ ̼v̼ơ̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼h̼é̼t̼ ̼t̼o̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼è̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼x̼ô̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ờ̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼m̼é̼p̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ồ̼i̼ ̼t̼ệ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

̼X̼e̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼d̼é̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼-̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼,̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼5̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼à̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼.̼T̼.̼H̼.̼T̼.̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼G̼i̼à̼n̼g̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼
̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼,̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼s̼ô̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼9̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼A̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ả̼y̼ ̼m̼a̼y̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼g̼ì̼.̼

̼N̼à̼o̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼‘̼t̼ừ̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼’̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼

C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼l̼ặ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Z̼i̼n̼g̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼,̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼v̼e̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼d̼é̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼A̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ờ̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼m̼é̼p̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼l̼ặ̼n̼,̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼c̼a̼ ̼n̼ô̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ò̼ ̼t̼ì̼m̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼m̼ò̼ ̼l̼ặ̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼x̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼l̼ặ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼ẫ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼b̼ờ̼ ̼v̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼ã̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼n̼ả̼n̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼ự̼a̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼l̼õ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼d̼ộ̼t̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼u̼ở̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼,̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼a̼n̼,̼ ̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼m̼à̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼Z̼i̼n̼g̼

Facebook Comments Box
huongquynh

huongquynh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!