Đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼Y̼ ̼t̼á̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼p̼.̼h̼á̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼đ̼.̼ớ̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼:̼ ̼”̼T̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼”̼ ̼

Đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼Y̼ ̼t̼á̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼p̼.̼h̼á̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼đ̼.̼ớ̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼:̼ ̼”̼T̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼”̼ ̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼ở̼ ̼l̼ư̼n̼g̼,̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼v̼ỏ̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼S̼ả̼n̼ ̼–̼ ̼N̼h̼i̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼9 ̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼6̼)̼,̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ư̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼r̼.̼ ̼(̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼t̼ư̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼o̼n̼g̼ ̼3̼0̼%̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼n̼à̼y̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼

S̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼T̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

N̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼9,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼S̼ả̼n̼ ̼–̼ ̼N̼h̼i̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼/̼8,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ử̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼ở̼ ̼l̼ư̼n̼g̼,̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼v̼ỏ̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼.̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼9,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼.̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼.̼

V̼ỉ̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼.̼

“̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼o̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼…̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼.̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼n̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼ở̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼s̼ở̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼c̼h̼e̼”̼.̼

P̼h̼ó̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼S̼ả̼n̼ ̼–̼ ̼N̼h̼i̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼

T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼i̼ê̼u̼ ̼L̼ệ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼P̼h̼ố̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼ỳ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼D̼o̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼.̼

̼“̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼”̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼L̼ệ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼P̼h̼ố̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

Tới ngày 03/07, cô Tiêu Lệ bắt đầu xuất hiện những vết mẩn đỏ trên da – một triệu chứng cho thấy thai phụ đã bị dị ứng với một trong số các loại thuốc mà bệnh viện đang sử dụng.

Lúc này, bác sĩ tiếp tục kê cho cô một liều Dydrogesterone có tác dụng làm ổn định tử cung. Nhưng do nhầm lẫn nên các y tá đã đưa cho cô hai vỉ Mifepristone – một loại thuốc gây bong niêm mạc màng tử cung nhằm kích thích… sẩy thai.  “Chúng tôi từng hỏi lại y tá rất nhiều lần vì tên thuốc mà họ đưa hoàn toàn khác xa với những gì được bác sĩ yêu cầu. Tuy nhiên, cô ấy vẫn khẳng định đây chính là loại thuốc mà vợ tôi cần sử dụng”, chồng thai phụ cho biết.

Cuối cùng, cô Lệ vẫn quyết định sử dụng thuốc và không quên chụp lại ảnh vỏ ngoài của chúng để hỏi han người khác khi có cơ hội.

L̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼y̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼i̼ê̼u̼ ̼L̼ệ̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼d̼ò̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ớ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼k̼h̼o̼a̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼i̼ê̼u̼ ̼L̼ệ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼L̼ệ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼ô̼n̼ ̼m̼ử̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼ố̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼P̼h̼ố̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

T̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼

Đ̼ê̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼â̼m̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼0̼7̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼ô̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼C̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼i̼ê̼u̼ ̼L̼ệ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ạ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼Đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼ớ̼t̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼T̼i̼ê̼u̼ ̼L̼ệ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼é̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼.

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼i̼ê̼u̼ ̼L̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼o̼n̼.̼

C̼h̼ỉ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼P̼h̼ố̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼á̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼i̼ê̼u̼ ̼L̼ệ̼.̼

̼“̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼á̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼i̼ê̼u̼ ̼L̼ệ̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼o̼n̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼k̼ỳ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼i̼ê̼u̼ ̼L̼ệ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

Facebook Comments Box
admin

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!