G̼ặ̼p̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼t̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼

G̼ặ̼p̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼t̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼

G̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼x̼e̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼ã̼y̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ể̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼m̼a̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼u̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼

̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼í̼t̼ ̼ỏ̼i̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼.̼ ̼C̼h̼ứ̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼x̼e̼ ̼s̼a̼n̼g̼?̼

̼S̼i̼n̼h̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ặ̼m̼ ̼p̼h̼ấ̼n̼,̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼c̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼ỡ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼a̼o̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼:̼

̼“̼E̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼”̼.̼
̼T̼ô̼i̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼n̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ỡ̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼b̼ộ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼b̼ộ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ề̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼.̼

̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼k̼h̼i̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼r̼ê̼u̼ ̼t̼ô̼i̼:̼
̼“̼C̼h̼ị̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼m̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ậ̼y̼,̼ ̼p̼h̼í̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼.̼
̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ạ̼t̼ ̼đ̼i̼:̼
̼“̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼ứ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼m̼ổ̼,̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼

̼V̼ậ̼y̼ ̼đ̼ấ̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ế̼t̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼x̼e̼.̼ ̼B̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼í̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼p̼.̼

̼H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ị̼.̼ ̼Đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼t̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ẹ̼t̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼,̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼o̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼â̼u̼ ̼đ̼ố̼i̼.̼ ̼H̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼:̼
̼“̼C̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ị̼”̼.̼

̼“̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼u̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼đ̼ấ̼y̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼”̼.̼

̼“̼C̼á̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ã̼y̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ả̼ ̼c̼h̼ị̼”̼.̼
̼“̼Ừ̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼ổ̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼a̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼.̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ụ̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ạ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼
̼T̼ố̼i̼ ̼n̼a̼y̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼a̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼u̼n̼g̼ ̼b̼é̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼H̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼ữ̼a̼?̼

Facebook Comments Box
admin

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!