G̼ặ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ố̼m̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼”̼n̼á̼o̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ố̼

G̼ặ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ố̼m̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼”̼n̼á̼o̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ố̼

T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼3̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ý̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼b̼ả̼o̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼n̼g̼ô̼n̼g̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ế̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼h̼è̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼á̼p̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼r̼a̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼ã̼ ̼m̼ã̼i̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼.̼

̼M̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼h̼o̼a̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼,̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ố̼m̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ò̼ ̼m̼ò̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼i̼n̼
̼C̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼ổ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼ợ̼p̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼q̼u̼á̼!̼ ̼T̼ó̼c̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼,̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼d̼a̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼a̼o̼ ̼r̼á̼o̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼á̼n̼g̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼,̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼ế̼ ̼l̼â̼u̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼T̼r̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼a̼u̼ ̼m̼à̼y̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼í̼t̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼e̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼p̼h̼a̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼


̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼é̼m̼ ̼v̼ỡ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼h̼o̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼c̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼e̼n̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼.̼ ̼S̼u̼ố̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼u̼ ̼á̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ủ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼B̼à̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼á̼p̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼d̼ò̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼T̼ò̼ ̼m̼ò̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼m̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼é̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼L̼o̼a̼y̼ ̼h̼o̼a̼y̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼a̼s̼s̼w̼o̼r̼d̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼i̼c̼k̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼b̼ạ̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ố̼m̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ò̼ ̼m̼ò̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼i̼n̼
̼B̼ố̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼t̼à̼y̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼.̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼x̼e̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼l̼u̼ô̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ị̼m̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼r̼u̼n̼ ̼r̼u̼n̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼”̼.̼

̼H̼ó̼a̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ũ̼.̼ ̼D̼ị̼p̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼c̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼g̼ũ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼a̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ủ̼i̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼.̼

̼B̼ố̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ệ̼t̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼T̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼V̼â̼n̼ ̼L̼a̼m̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼ơ̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼a̼i̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼a̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼á̼t̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼?̼

Facebook Comments Box
admin

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!