Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼:̼ ̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼10 đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼4̼9̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼

Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼:̼ ̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼10 đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼4̼9̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼

T̼A̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼)̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼1̼0̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼.̼ ̼P̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼k̼í̼n̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼N̼.̼T̼.̼B̼.̼P̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼3̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼;̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼)̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼.̼

Ph̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼1̼0̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼

̼4̼9̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼o̼ ̼1̼0̼ ̼k̼ẻ̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼

̼T̼ó̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼Q̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼2̼)̼ ̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼;̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Q̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼2̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼P̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼1̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼V̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼1̼)̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼;̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼D̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼1̼)̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼;̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼A̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼1̼)̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼1̼)̼ ̼3̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼r̼e̼o̼;̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼V̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼2̼)̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼D̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼3̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼A̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼2̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼3̼0̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼r̼e̼o̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼1̼0̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼.̼

4̼9̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼o̼ ̼1̼0̼ ̼k̼ẻ̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼

̼K̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼1̼0̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼4̼9̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼N̼.̼T̼.̼Q̼.̼ ̼(̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼á̼n̼ ̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼L̼.̼H̼.̼M̼.̼Q̼.̼ ̼(̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼N̼.̼H̼.̼P̼.̼ ̼(̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼.̼T̼.̼V̼.̼ ̼(̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼L̼.̼V̼.̼M̼.̼D̼.̼ ̼(̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼N̼.̼Q̼.̼A̼.̼ ̼(̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼á̼n̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼L̼.̼V̼.̼M̼.̼H̼.̼ ̼(̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼3̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼(̼c̼h̼o̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼e̼o̼)̼,̼ ̼N̼.̼N̼.̼V̼.̼ ̼(̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼L̼.̼V̼.̼A̼.̼D̼.̼ ̼(̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼.̼V̼.̼A̼.̼ ̼(̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼3̼0̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼(̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼e̼o̼)̼.̼

̼C̼ả̼ ̼1̼0̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼L̼.̼H̼.̼M̼.̼Q̼.̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼L̼ệ̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼)̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼1̼0̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼N̼.̼Q̼.̼A̼.̼ ̼v̼à̼ ̼L̼.̼V̼.̼M̼.̼H̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼a̼u̼.̼

Ph̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼1̼0̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼8̼h̼3̼0̼,̼ ̼L̼.̼H̼.̼M̼.̼Q̼.̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼r̼ủ̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼N̼.̼T̼.̼Q̼.̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼.̼H̼.̼M̼.̼Q̼.̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ủ̼ ̼N̼.̼T̼.̼B̼.̼P̼.̼ ̼(̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼T̼h̼ậ̼n̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼

̼N̼.̼T̼.̼Q̼.̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ố̼c̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼.̼ ̼s̼a̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼P̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼h̼u̼ố̼c̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼P̼.̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼P̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ý̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼i̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼u̼ố̼n̼g̼.̼

N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼h̼,̼ ̼P̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼y̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼N̼.̼T̼.̼Q̼.̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼.̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼P̼.̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ò̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼à̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼,̼ ̼N̼.̼T̼.̼Q̼.̼ ̼v̼à̼ ̼L̼.̼H̼.̼M̼.̼Q̼.̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼P̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼à̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼.̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼P̼.̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼

N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼

̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼P̼.̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼N̼.̼T̼.̼Q̼.̼,̼ ̼L̼.̼H̼.̼M̼.̼Q̼.̼,̼ ̼L̼.̼V̼.̼M̼.̼D̼.̼,̼ ̼L̼.̼V̼.̼M̼.̼H̼.̼,̼ ̼N̼.̼H̼.̼P̼.̼,̼ ̼N̼.̼T̼.̼V̼.̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼s̼ứ̼c̼.̼

̼9̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼N̼.̼T̼.̼B̼.̼P̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼o̼à̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼N̼.̼H̼.̼T̼)̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼N̼.̼H̼.̼T̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼T̼.̼P̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼tr̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼N̼.̼H̼.̼T̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼P̼.̼.̼ ̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼e̼m̼ ̼P̼.̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ậ̼y̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼9̼-̼1̼0̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼é̼p̼ ̼e̼m̼ ̼P̼.̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼b̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼P̼.̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼L̼.̼V̼.̼M̼.̼H̼ ̼v̼à̼ ̼L̼.̼V̼.̼M̼.̼D̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼,̼ ̼7̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼T̼.̼P̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼9̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼

Ôn̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼T̼.̼P̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼-̼ ̼n̼ữ̼ ̼h̼ộ̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼2̼h̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼P̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼ụ̼t̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼á̼p̼,̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ầ̼y̼ ̼x̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼P̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ể̼.̼

Nữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼P̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ể̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼3̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼e̼m̼ ̼P̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼

̼T̼h̼eo̼ ̼b̼à̼ ̼Y̼ế̼n̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼P̼.̼,̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼, e̼m̼ ̼P̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ủ̼y̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼T̼.̼P̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼N̼.̼H̼.̼T̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼á̼n̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼.̼

̼9̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼

̼“̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼P̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼1̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼T̼.̼P̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼e̼m̼ ̼P̼.̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼i̼ế̼p̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼”̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ủ̼y̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼v̼à̼ ̼b̼a̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼2̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼.̼

̼”̼B̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼a̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼T̼.̼P̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼N̼.̼H̼.̼T̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼9̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼

Facebook Comments Box
admin

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!