L̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼t̼ỷ̼,̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ả̼o̼:̼”̼“̼A̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼í̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼”̼

L̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼t̼ỷ̼,̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ả̼o̼:̼”̼“̼A̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼í̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼”̼

T̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ở̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼d̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼ạ̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼,̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼ở̼,̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼o̼n̼g̼.̼

̼H̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼ế̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼ổ̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼s̼ế̼p̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼M̼ấ̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼b̼á̼c̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼ế̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼à̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼í̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼h̼o̼p̼p̼i̼n̼g̼,̼ ̼s̼p̼a̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼ế̼p̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼:̼
̼“̼C̼o̼n̼ ̼C̼h̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼b̼á̼c̼ ̼g̼ả̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼o̼n̼g̼”̼.̼

̼B̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼s̼ế̼p̼ ̼c̼ứ̼ ̼g̼á̼n̼ ̼g̼h̼é̼p̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼í̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼ỡ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼a̼y̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼ả̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼è̼ ̼n̼h̼è̼:̼
̼“̼M̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼ì̼ ̼x̼à̼o̼ ̼g̼á̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ô̼i̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ế̼p̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼ả̼o̼:̼
̼“̼C̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼C̼h̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼c̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼”̼

̼R̼ư̼ợ̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼â̼y̼ ̼t̼â̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼
̼“̼T̼h̼ế̼ ̼b̼á̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼ạ̼?̼”̼.̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼b̼á̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼l̼u̼ô̼n̼:̼
̼“̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼b̼ó̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼b̼á̼c̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼c̼o̼n̼ ̼C̼h̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼t̼ỷ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼”̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ế̼p̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼h̼à̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼ế̼p̼.̼

̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼m̼à̼.̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼5̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼2̼ ̼t̼ỷ̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼

̼C̼ứ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼à̼u̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼a̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼m̼ ̼c̼õ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼h̼í̼ ̼h̼ử̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼â̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼g̼ỡ̼ ̼h̼o̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ó̼c̼,̼ ̼m̼i̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼:̼
̼“̼A̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼í̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼”̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼ắ̼m̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼h̼á̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼g̼ỡ̼ ̼h̼à̼m̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ế̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼i̼à̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ấ̼u̼,̼ ̼m̼á̼ ̼t̼ó̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼ả̼o̼:̼
̼“̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼é̼,̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼ư̼n̼g̼,̼ ̼m̼à̼i̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼.̼

̼N̼h̼ì̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼a̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ứ̼ ̼r̼ợ̼n̼ ̼r̼ợ̼n̼.̼

Facebook Comments Box
huongquynh

huongquynh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!