L̼ộ̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼:̼ ̼”̼H̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼”̼ ̼

L̼ộ̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼:̼ ̼”̼H̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼”̼ ̼

L̼ộ̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼:̼ ̼”̼H̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼”̼

̼M̼X̼H̼ ̼b̼ấ̼̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼o̼a̼̣̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼̼n̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼n̼ô̼̣̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼ ̼t̼h̼ắ̼̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼.̼

N̼h̼ữ̼̼n̼g̼ ̼h̼ì̼̼n̼h̼ ̼ả̼̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼H̼ồ̼̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼c̼á̼̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼̼n̼g̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼r̼ò̼̼ ̼r̼ỉ̼̼,̼ ̼l̼à̼̼m̼ ̼d̼ấ̼̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼̼n̼ ̼p̼h̼í̼̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼ơ̼̣̼i̼ ̼d̼u̼̣̼n̼g̼,̼ ̼b̼ó̼̼c̼ ̼l̼ô̼̣̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼á̼̼t̼ ̼k̼i̼ế̼̼m̼ ̼t̼i̼ề̼̼n̼

̼G̼i̼ữ̼̼a̼ ̼l̼ú̼̼c̼ ̼ồ̼̼n̼ ̼à̼̼o̼ ̼c̼á̼̼t̼ ̼x̼ê̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼H̼ồ̼̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼ ̼c̼à̼̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼ ̼1̼1̼/̼1̼0̼,̼ ̼M̼X̼H̼ ̼b̼ấ̼̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼̼n̼ ̼h̼ì̼̼n̼h̼ ̼ả̼̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼̼ ̼c̼u̼ô̼̣̼c̼ ̼t̼r̼ò̼̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼̣̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼a̼̣̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼q̼u̼á̼̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼ầ̼̼n̼ ̼T̼ư̼ơ̼̣̼n̼g̼ ̼Â̼m̼ ̼N̼h̼a̼̣̼c̼ ̼N̼h̼í̼̼ ̼2̼0̼1̼6̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼̼n̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼H̼ồ̼̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼c̼ó̼̼ ̼n̼ô̼̣̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u̼:̼ ̼”̼H̼i̼ ̼v̼o̼̣̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼ ̼t̼h̼ắ̼̼n̼g̼”̼.̼

N̼h̼ữ̼̼n̼g̼ ̼h̼ì̼̼n̼h̼ ̼ả̼̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼H̼ồ̼̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼c̼á̼̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼̼n̼g̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼r̼ò̼̼ ̼r̼ỉ̼̼,̼ ̼l̼à̼̼m̼ ̼d̼ấ̼̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼̼n̼ ̼p̼h̼í̼̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼ơ̼̣̼i̼ ̼d̼u̼̣̼n̼g̼,̼ ̼b̼ó̼̼c̼ ̼l̼ô̼̣̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼á̼̼t̼ ̼k̼i̼ế̼̼m̼ ̼t̼i̼ề̼̼n̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼ó̼̼ ̼n̼h̼i̼ề̼̼u̼ ̼ý̼̼ ̼k̼i̼ế̼̼n̼ ̼t̼r̼á̼̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼̼u̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼í̼̼n̼h̼ ̼l̼à̼̼ ̼n̼ữ̼̼ ̼C̼E̼O̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼H̼ồ̼̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ê̼̣̼u̼ ̼t̼i̼ề̼̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼̼n̼g̼ ̼c̼u̼ô̼̣̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼â̼m̼ ̼n̼h̼a̼̣̼c̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼̼n̼ ̼c̼h̼ắ̼̼c̼ ̼m̼ẩ̼̼m̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼g̼i̼ấ̼u̼”̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼I̼T̼ ̼N̼h̼â̼m̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ổ̼i̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼è̼n̼ ̼é̼p̼,̼ ̼b̼ó̼c̼ ̼l̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼ỵ̼t̼ ̼c̼á̼t̼-̼x̼ê̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼

S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼̼,̼ ̼H̼ồ̼̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼̼n̼g̼ ̼x̼á̼̼c̼ ̼n̼h̼â̼̣̼n̼ ̼đ̼o̼a̼̣̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼̼n̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼r̼ò̼̼ ̼r̼ỉ̼̼ ̼l̼à̼̼ ̼t̼h̼â̼̣̼t̼ ̼v̼à̼̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼̼i̼ ̼m̼e̼̣̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼v̼ì̼̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼n̼ó̼̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼̼u̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼̼
S̼ư̼̣̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼c̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼ừ̼̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼g̼i̼ả̼̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ê̼m̼ ̼đ̼e̼̣̼p̼ ̼t̼h̼ì̼̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼n̼ữ̼̼ ̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼e̼r̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ê̼̣̼u̼ ̼t̼i̼ề̼̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ồ̼̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼̼n̼g̼.̼

S̼ư̼̣̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼c̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼ừ̼̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼g̼i̼ả̼̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ê̼m̼ ̼đ̼e̼̣̼p̼ ̼t̼h̼ì̼̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼n̼ữ̼̼ ̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼e̼r̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ê̼̣̼u̼ ̼t̼i̼ề̼̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ồ̼̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼̼n̼g̼.̼ ̼B̼ứ̼̼c̼ ̼x̼ú̼̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼à̼̼n̼ ̼c̼h̼i̼̣̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼m̼ẫ̼̼u̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼̼n̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼h̼ỏ̼̼i̼ ̼H̼ồ̼̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼o̼̣̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼̼ ̼c̼h̼ỉ̼̼ ̼c̼ú̼̼i̼ ̼đ̼ầ̼̼u̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ă̼̣̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼̼m̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼t̼a̼̣̼i̼,̼ ̼ồ̼̼n̼ ̼à̼̼o̼ ̼v̼ẫ̼̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼̼ ̼d̼ấ̼̼u̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼u̼ ̼h̼a̼̣̼ ̼n̼h̼i̼ê̼̣̼t̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼a̼̣̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼̼,̼ ̼b̼ô̼̣̼ ̼p̼h̼â̼̣̼n̼ ̼n̼e̼t̼i̼z̼e̼n̼ ̼k̼h̼á̼̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼I̼T̼ ̼N̼h̼â̼m̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼m̼ạ̼o̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼r̼a̼m̼a̼ ̼c̼â̼u̼ ̼v̼i̼e̼w̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

 

N̼Ó̼N̼G̼ ̼:̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼á̼t̼ ̼x̼ê̼,̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼5̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼!̼

Chiều ngày 11/10, quản lý cố ca sĩ Phi Nhung đã trao tiền tận tay gia đình Hồ Văn Cường.

G̼i̼ữ̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼h̼ứ̼a̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼1̼0̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼ồ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼t̼ ̼x̼ê̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼5̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼a̼u̼.̼

Hồ Văn Cường cùng bố mẹ đều có mặt để nhận số tiền từ quản lý cố ca sĩ Pi Nhung

P̼h̼í̼a̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼:̼ ̼”̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ẹ̼n̼.̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼5̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼

Số tiền cụ thể phía cố ca sĩ Phi Nhung không tiết lộ theo mong muốn của gia đình
Mẹ Hồ Văn Cường là người trực tiếp quản lý số tiền 200 triệu Quán quân của con trai từ nhiều năm qua

S̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼t̼h̼u̼ế̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼1̼8̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼õ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼s̼ổ̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼T̼e̼c̼h̼c̼o̼m̼b̼a̼n̼k̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼è̼m̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼á̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼ầ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼”̼.̼

̼M̼ẹ̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ổ̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼

Sau khi giải quyết mọi thứ, Hồ Văn Cường và gia đình sẽ dọn ra ở riêng theo đúng nguyện vọng của nam ca sĩ nhí
Mọi người cũng đừng ép em ấy vào đường cùng, nếu một ngày nào đó em ấy không thể tiếp nhận nổi nữa mà làm việc gì đó thì chắc mẹ có vui không?
Facebook Comments Box
admin

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!