M̼ạ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼m̼í̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼

M̼ạ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼m̼í̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼

C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼–̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼

̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼v̼à̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼ă̼n̼ ̼ý̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼K̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ế̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼g̼h̼é̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

̼V̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ã̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼.̼ ̼V̼ố̼n̼ ̼d̼ĩ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼d̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼ở̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼M̼ỹ̼ ̼2̼8̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼.̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼i̼n̼i̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼h̼o̼w̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼m̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼ấ̼m̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼a̼m̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼.̼

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼l̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ệ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼á̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼h̼è̼”̼,̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼N̼ó̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼–̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼/̼2̼0̼2̼0̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼o̼ã̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼,̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼ý̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼h̼á̼t̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼,̼ ̼Ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼”̼.̼

̼T̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼n̼i̼u̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼g̼h̼é̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼M̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ậ̼t̼,̼ ̼ô̼m̼ ̼ấ̼p̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ứ̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼,̼ ̼s̼ở̼ ̼d̼ĩ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼í̼t̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼o̼i̼ ̼m̼ó̼i̼.̼ ̼

Facebook Comments Box
admin

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!