M̼ạ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼1̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼i̼ ̼k̼ỉ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼

M̼ạ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼1̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼i̼ ̼k̼ỉ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼

̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼1̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼i̼ ̼k̼ỉ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼
P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ú̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼.̼ ̼N̼ỗ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼u̼ô̼i̼ ̼n̼g̼o̼a̼i̼.̼

̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼ý̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼â̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼i̼ ̼k̼ỉ̼,̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼b̼ó̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ú̼ ̼đ̼ả̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼i̼ ̼k̼ỉ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼“̼B̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼n̼”̼ ̼c̼ó̼ ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼ý̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼â̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ó̼.̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼n̼à̼o̼.̼

̼L̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼v̼ô̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼“̼p̼h̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼“̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼á̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼ọ̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼k̼i̼a̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼,̼ ̼h̼á̼t̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼6̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼r̼a̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼,̼ ̼b̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼.̼

̼V̼ừ̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼s̼t̼u̼d̼i̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼a̼k̼e̼ ̼u̼p̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼t̼”̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼m̼ẫ̼n̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼s̼ứ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

̼D̼a̼n̼h̼ ̼c̼a̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼L̼a̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ề̼.̼

̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼k̼ỹ̼ ̼l̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼.̼ ̼C̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼á̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼“̼T̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼e̼m̼”̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼ề̼ ̼M̼ỹ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼u̼ ̼â̼m̼.̼

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼.̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ỏ̼ ̼ý̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼á̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼á̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼i̼ ̼k̼ỉ̼.̼

̼“̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼á̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼á̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼,̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼.̼

Facebook Comments Box
admin

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!