M̼ẹ̼ ̼k̼ế̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼ở̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼m̼í̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼

M̼ẹ̼ ̼k̼ế̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼ở̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼m̼í̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼

B̼à̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ú̼i̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼.̼

N̼g̼à̼y̼ ̼06/03,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼L̼a̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼(̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼ở̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼m̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼”̼B̼à̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼b̼à̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼,̼ ̼x̼ú̼i̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼”̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼H̼ô̼m̼ ̼01/03,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ụ̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼

N̼ơ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼m̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼ư̼ớ̼t̼ ̼s̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ắ̼m̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼V̼ế̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼B̼.̼V̼.̼T̼.̼ ̼(̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼01/03 ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼)̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼02/03,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼à̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼.̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼.̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼l̼à̼ ̼L̼a̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼(̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼03/03,̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

C̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼T̼C̼

T̼ự̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼l̼ấ̼p̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼m̼í̼a̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼02/03,̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼l̼ấ̼p̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼m̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼

̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼

̼T̼r̼ư̼a̼ ̼02/03,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Đ̼ư̼a̼ ̼T̼i̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼à̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ằ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ở̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼01/03.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼”̼C̼h̼ị̼ ̼L̼a̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼à̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼a̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ố̼m̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼s̼u̼ố̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼a̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼é̼n̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ả̼ ̼(̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼”̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼Đ̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼ấ̼m̼ ̼ứ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼

̼M̼ẹ̼ ̼k̼ế̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼

̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼G̼i̼a̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼ó̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼ố̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼a̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼

̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ù̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼L̼â̼m̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼Đ̼ấ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼

̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ù̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼L̼â̼m̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼Đ̼ấ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼a̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼7̼-̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼.̼

̼”̼A̼n̼h̼ ̼B̼a̼o̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼T̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼a̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

Facebook Comments Box
admin

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!