M̼ẹ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼â̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼1̼1̼2̼

M̼ẹ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼â̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼1̼1̼2̼

̼Mẹ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼1̼9̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼6̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ọ̼ ̼1̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼
̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼1̼4̼/̼6̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ô̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼Ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼M̼ẹ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼â̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼1̼9̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼6̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ọ̼ ̼1̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼M̼ẹ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼â̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼,̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼h̼ă̼n̼ ̼n̼h̼e̼o̼ ̼ô̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼l̼á̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼k̼ỳ̼.̼ ̼Đ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼.̼


̼M̼ẹ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼â̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼1̼9̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼6̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ọ̼ ̼1̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼P̼a̼g̼e̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼
̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼M̼ẹ̼ ̼T̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼l̼à̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼V̼ă̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ố̼t̼.̼

C̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ẹ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼â̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼b̼à̼

N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼â̼n̼ ̼(̼1̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼-̼ ̼B̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼-̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼a̼n̼g̼,̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼C̼hi̼ề̼u̼ ̼1̼4̼/̼6̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼Ý̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ô̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼N̼g̼à̼ ̼(̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼Đ̼H̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼

̼“̼Đ̼ê̼m̼ ̼1̼3̼/̼6̼,̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼â̼n̼ ̼-̼ ̼B̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼-̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼.̼ ̼E̼m̼ ̼N̼g̼à̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼3̼7̼B̼ ̼-̼ ̼0̼2̼8̼.̼0̼6̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼P̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼à̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼à̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Ý̼ ̼n̼ó̼i̼.̼
̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼a̼i̼ ̼(̼1̼5̼/̼6̼)̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼M̼ẹ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼M̼ẹ̼;̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼a̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼à̼.̼

̼S̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼N̼g̼à̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼B̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼
̼B̼á̼o̼ ̼V̼i̼e̼t̼N̼a̼m̼N̼e̼t̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼M̼ẹ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼â̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼1̼9̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼6̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ọ̼ ̼1̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼M̼ẹ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼M̼ẹ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼â̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼

̼S̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼9̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼T̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼b̼ố̼c̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ô̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼â̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼l̼à̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼V̼ă̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ố̼t̼.̼
̼N̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼6̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼2̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼1̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼3̼h̼5̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼6̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼m̼ ̼2̼6̼5̼+̼5̼7̼0̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼A̼ ̼(̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼3̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼)̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼C̼h̼i̼n̼h̼ ̼2̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼B̼S̼ ̼3̼7̼B̼ ̼-̼ ̼0̼2̼8̼.̼0̼6̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼-̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼b̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼(̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼)̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼.̼
̼H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼1̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼(̼S̼ở̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼)̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼3̼7̼B̼-̼0̼2̼8̼.̼0̼6̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼l̼à̼ ̼6̼4̼k̼m̼/̼g̼i̼ờ̼ ̼(̼q̼u̼á̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼4̼k̼m̼/̼ ̼g̼i̼ờ̼)̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼T̼P̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

̼M̼ẹ̼ ̼T̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼M̼ẹ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼A̼n̼h̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼2̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼.̼

̼(̼P̼L̼V̼N̼)̼ ̼-̼ ̼5̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ó̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼1̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼á̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼k̼ỳ̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼ò̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼l̼ệ̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ĩ̼.̼
̼L̼ễ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼T̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼.̼L̼ễ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼T̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼.̼
̼M̼ẹ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ĩ̼ ̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ò̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼ỷ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼B̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼ầ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼ ̼ô̼m̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼á̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼k̼ỳ̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼ò̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼l̼ệ̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼M̼ẹ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼â̼n̼ ̼(̼1̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ô̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼6̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼T̼â̼n̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼6̼7̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼4̼2̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼T̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼g̼ó̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼1̼7̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼T̼â̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ó̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼,̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ụ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼á̼c̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼T̼â̼n̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼6̼9̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ử̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼“̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ử̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼i̼ề̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼”̼.̼

̼B̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼T̼â̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼t̼i̼m̼.̼.̼.̼ ̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼ử̼ ̼g̼h̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼“̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼a̼m̼”̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼“̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼”̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ơ̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼T̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ỹ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼

̼D̼ù̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼g̼i̼ỗ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ĩ̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼7̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼g̼i̼ỗ̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ĩ̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ẹ̼ ̼T̼â̼n̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼y̼ế̼u̼.̼ ̼

̼M̼ẹ̼ ̼ò̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼5̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼ò̼n̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼

̼H̼ơ̼n̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼ỷ̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ử̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ò̼n̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼.̼ ̼S̼o̼n̼g̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ỹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼6̼7̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ấ̼t̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ơ̼ ̼h̼ồ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼.̼ ̼

̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼/̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼(̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ờ̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼T̼â̼n̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼,̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼)̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼.̼

̼V̼ừ̼a̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼T̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼
̼A̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼B̼ắ̼c̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼L̼ự̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼b̼á̼c̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ô̼m̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼T̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼T̼â̼n̼ ̼ô̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ố̼t̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼ò̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Ý̼ ̼–̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ô̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ỹ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼T̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼b̼ố̼c̼,̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼9̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼3̼0̼/̼9̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼L̼ễ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ỹ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼T̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼1̼3̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼u̼ ̼đ̼á̼o̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ỹ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼T̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ỹ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ô̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Ý̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼M̼ẹ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼2̼.̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼g̼i̼ỗ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼.̼

̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ô̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼A̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ù̼n̼g̼,̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ỹ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼b̼ố̼c̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼á̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ ̼đ̼á̼o̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼L̼ễ̼ ̼t̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼L̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ỹ̼ ̼2̼7̼/̼7̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼T̼â̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼.̼ ̼“̼M̼ấ̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼h̼á̼t̼,̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼u̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼l̼â̼y̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼a̼n̼h̼”̼,̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼.̼

̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼â̼n̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼T̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼:̼ ̼“̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼u̼ô̼n̼”̼.̼ ̼C̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼d̼a̼y̼ ̼d̼ứ̼t̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼V̼ă̼n̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼:̼ ̼“̼M̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼”̼.̼
N̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼M̼ẹ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼A̼n̼h̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼1̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ò̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼ỷ̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼

Facebook Comments Box
huongquynh

huongquynh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!