M̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ồ̼ ̼2̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼ồ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼ị̼t̼

M̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ồ̼ ̼2̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼ồ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼ị̼t̼

̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼b̼ộ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼ấ̼m̼ ̼đ̼ệ̼m̼ ̼ê̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼g̼ì̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼

̼V̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ê̼u̼:̼

̼“̼E̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼õ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼à̼ ̼đ̼á̼”̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼b̼ạ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼H̼ồ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ằ̼n̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼,̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼k̼é̼m̼.̼

̼T̼h̼ú̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ó̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼u̼ố̼i̼.̼ ̼C̼ặ̼p̼ ̼k̼è̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼1̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ớ̼t̼ ̼p̼h̼ớ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼d̼à̼i̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼x̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼Ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ơ̼i̼ ̼p̼h̼ớ̼i̼.̼

̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ồ̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼̼̼M̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ồ̼ ̼2̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼õ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẽ̼o̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼h̼ứ̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼m̼ ̼t̼ấ̼t̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼à̼y̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼r̼ỡ̼:̼

̼“̼S̼a̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼d̼ạ̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼đ̼â̼u̼”̼.̼

̼“̼C̼ó̼ ̼2̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼m̼à̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼”̼.̼

̼T̼h̼ô̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼í̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼m̼à̼ ̼l̼y̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼o̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼l̼à̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼ủ̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼ý̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼ ̼C̼ă̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ở̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼.̼

̼C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼n̼á̼t̼ ̼b̼é̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼m̼a̼y̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼l̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ẵ̼n̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼l̼ồ̼i̼ ̼l̼õ̼m̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼.̼

̼N̼ằ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼f̼b̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼3̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ó̼ ̼ở̼.̼ ̼

̼C̼h̼â̼n̼ ̼c̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼â̼n̼ ̼l̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼:̼

̼“̼M̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼à̼n̼ ̼t̼ạ̼ ̼t̼h̼ế̼?̼”̼.̼

̼“̼A̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼M̼à̼ ̼s̼a̼o̼ ̼e̼m̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ậ̼y̼?̼”̼.̼

̼“̼T̼h̼ì̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼2̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ắ̼t̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼v̼à̼o̼.̼ ̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼m̼ả̼i̼ ̼m̼ê̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼b̼ồ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼g̼ì̼”̼.̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ồ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼o̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼ị̼t̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼b̼ồ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼

Facebook Comments Box
admin

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!