N̼é̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼o̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼:̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼

N̼é̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼o̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼:̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼è̼n̼,̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼o̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼i̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼,̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼t̼o̼a̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ì̼m̼,̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼,̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼a̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼.̼

̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼n̼ ̼s̼ố̼

̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼5̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼I̼a̼ ̼J̼l̼ơ̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼E̼a̼ ̼S̼ú̼p̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼.̼Đ̼.̼T̼.̼ ̼(̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼7̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼I̼a̼ ̼J̼l̼ơ̼i̼)̼.̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼é̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼.̼T̼.̼K̼.̼ ̼(̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼ã̼ ̼I̼a̼ ̼J̼l̼ơ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼x̼o̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼c̼ỗ̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼á̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼u̼ ̼r̼ẫ̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼0̼ ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼.̼

̼C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼ỗ̼ ̼l̼ụ̼p̼ ̼x̼ụ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼L̼Đ̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼”̼N̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼”̼ ̼-̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼I̼a̼ ̼J̼l̼ơ̼i̼ ̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼n̼g̼ù̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼K̼.̼ ̼(̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼)̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼K̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼K̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼5̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼K̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼ỗ̼ ̼l̼ụ̼p̼ ̼x̼ụ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼L̼Đ̼

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼M̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ả̼o̼ ̼t̼ầ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼i̼ề̼n̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼

H̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼a̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ờ̼ ̼m̼ị̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼Đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼ậ̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼n̼g̼ù̼i̼,̼ ̼c̼h̼u̼a̼ ̼x̼ó̼t̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼N̼L̼Đ̼

Facebook Comments Box
huongquynh

huongquynh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!