N̼g̼á̼n̼ ̼n̼g̼ẩ̼m̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼q̼u̼ắ̼t̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼m̼e̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼h̼o̼.̼.̼.̼c̼h̼ó̼

N̼g̼á̼n̼ ̼n̼g̼ẩ̼m̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼q̼u̼ắ̼t̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼m̼e̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼h̼o̼.̼.̼.̼c̼h̼ó̼

B̼ị̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼S̼ó̼t̼ ̼(̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼8̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼à̼ ̼7̼2̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼H̼à̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼ỏ̼i̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ố̼t̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼”̼.̼

D̼ò̼ ̼d̼ẫ̼m̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼v̼e̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼
̼C̼ứ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼S̼ó̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ò̼ ̼d̼ẫ̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼v̼e̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼b̼á̼n̼.̼ ̼T̼r̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼ú̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼n̼i̼ ̼l̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼ ̼C̼ụ̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼ể̼…̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ó̼.̼ ̼C̼ắ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ụ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼l̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ụ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ắ̼m̼ ̼m̼u̼ố̼i̼.̼ ̼L̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼/̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼l̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼r̼a̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼ả̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼u̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼ổ̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼A̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼è̼n̼ ̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼S̼ẵ̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼u̼ộ̼c̼ ̼r̼a̼u̼ ̼n̼h̼ỉ̼”̼.

̼“̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼/̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ạ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼.̼ ̼T̼r̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ư̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼.̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼m̼ù̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼â̼m̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼9̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ơ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼“̼n̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼à̼ ̼t̼r̼ả̼”̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼ ̼-̼ ̼c̼ụ̼ ̼k̼ể̼.

C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ụ̼ ̼S̼ó̼t̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼2̼)̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼b̼a̼,̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ụ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼0̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼â̼y̼)̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ă̼m̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼h̼à̼o̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ụ̼ ̼S̼ó̼t̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ồ̼i̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼i̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ổ̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼1̼8̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ “̼C̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼Đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼ó̼c̼:̼ ̼“̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼á̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼g̼ì̼”̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼G̼i̼á̼ ̼m̼à̼ ̼b̼à̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼r̼á̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ó̼t̼ ̼đ̼i̼”̼ ̼-̼ ̼c̼ụ̼ ̼S̼ó̼t̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼d̼à̼i̼ ̼c̼h̼u̼a̼ ̼x̼ó̼t̼.

C̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼“̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼g̼i̼à̼”̼
̼P̼V̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼S̼ó̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼õ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼k̼h̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼ộ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼a̼i̼l̼.̼ ̼G̼i̼ả̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼g̼ộ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼P̼V̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼S̼ó̼t̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ụ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼ ̼G̼i̼a̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ă̼n̼.̼ ̼N̼g̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼v̼á̼c̼h̼ ̼g̼ỗ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ũ̼ ̼k̼ê̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼S̼ó̼t̼,̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼b̼ế̼p̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼á̼n̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼S̼ó̼t̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼o̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ù̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼.

 

̼B̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ụ̼ ̼S̼ó̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼k̼h̼é̼o̼ ̼l̼é̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼í̼ ̼á̼n̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼S̼ó̼t̼.̼ ̼B̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼g̼ộ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼.̼ ̼T̼r̼á̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼S̼ó̼t̼,̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼m̼ẻ̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼ủ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼.̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ế̼p̼,̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼ T̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼b̼a̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ó̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ụ̼ ̼g̼i̼à̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼ỷ̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ỉ̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼i̼a̼,̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼…̼ ̼B̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼G̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼g̼u̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼i̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼s̼ổ̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ụ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼.

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼ý̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼S̼ó̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼S̼ó̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼p̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ố̼t̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼”̼.

 

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼P̼V̼ ̼B̼á̼o̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼H̼à̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼H̼à̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼S̼ó̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼N̼a̼y̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼á̼o̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼ư̼ ̼p̼h̼á̼p̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼T̼ổ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ó̼.̼ T̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼a̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ụ̼ ̼S̼ó̼t̼.̼

Facebook Comments Box
admin

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!