N̼g̼h̼e̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼e̼m̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ể̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼p̼h̼à̼o̼:̼ ̼”̼C̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼

N̼g̼h̼e̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼e̼m̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ể̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼p̼h̼à̼o̼:̼ ̼”̼C̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼

N̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ả̼o̼:̼

̼“̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼ỹ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼e̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼”̼.̼

V̼ì̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼b̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼h̼ẹ̼

̼A̼n̼h̼ ̼r̼ể̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼à̼u̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼b̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼h̼ẹ̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼y̼ ̼đ̼ộ̼c̼,̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼

̼“̼Ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼n̼ ̼r̼ũ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼b̼á̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ể̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ấ̼y̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ề̼ ̼t̼h̼ố̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼e̼m̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼.̼

d̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼k̼ỳ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼8̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ỡ̼ ̼ố̼i̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼n̼o̼n̼

̼C̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼e̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼é̼t̼,̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼̼A̼n̼h̼ ̼r̼ể̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼:̼

̼“̼G̼á̼i̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼m̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼.̼

̼V̼ì̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼à̼y̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼x̼a̼o̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼v̼ọ̼t̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ý̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼ẻ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼đ̼ẻ̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼k̼ỳ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼8̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ỡ̼ ̼ố̼i̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼n̼o̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼đ̼ẻ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼g̼ụ̼c̼,̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ể̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼p̼h̼à̼o̼ ̼b̼ả̼o̼:̼

̼“̼C̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼

̼H̼ọ̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼đ̼ấ̼y̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ó̼ ̼n̼g̼à̼n̼g̼

̼H̼ọ̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼đ̼ấ̼y̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ó̼ ̼n̼g̼à̼n̼g̼.̼ ̼X̼ó̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼i̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼,̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼ứ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼.̼

Facebook Comments Box
huongquynh

huongquynh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!