N̼g̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼a̼ ̼6̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼1̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼t̼ỷ̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼”̼l̼à̼m̼ ̼v̼ợ̼”̼

N̼g̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼a̼ ̼6̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼1̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼t̼ỷ̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼”̼l̼à̼m̼ ̼v̼ợ̼”̼

Y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼.̼ ̼Ấ̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼K̼h̼ỏ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼è̼n̼ ̼h̼ạ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼G̼ạ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼-̼ ̼C̼o̼n̼ ̼ơ̼i̼…̼.̼t̼r̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼…̼s̼ố̼ ̼n̼ợ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼t̼ỷ̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼?̼?̼
̼-̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ạ̼y̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼ô̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼é̼t̼ ̼ầ̼m̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼ợ̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼g̼ã̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼h̼é̼t̼ ̼l̼ê̼n̼.̼

̼-̼ ̼M̼ụ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼ụ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼h̼ả̼?̼?̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼ã̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ụ̼ ̼k̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ụ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼ả̼.̼
̼-̼ ̼X̼i̼n̼ ̼c̼ậ̼u̼…̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼o̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼Đ̼ợ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼
̼-̼ ̼Đ̼ợ̼i̼ ̼á̼?̼?̼ ̼B̼à̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼M̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼a̼ ̼6̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼1̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼-̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼2̼

̼G̼ã̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼.̼
̼-̼ ̼C̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼t̼a̼.̼

̼-̼ ̼T̼ô̼i̼…̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼
̼-̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼?̼
̼-̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼.̼ ̼X̼i̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ô̼i̼.̼

̼-̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼t̼ỷ̼…̼d̼ù̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼a̼y̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼m̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ợ̼ ̼3̼ ̼t̼ỷ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ô̼.̼
̼-̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼g̼ì̼…̼x̼i̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼ó̼i̼.̼
̼-̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼1̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼3̼ ̼t̼ỷ̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼…̼c̼ô̼ ̼o̼k̼ ̼c̼h̼ứ̼?̼?̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼

̼-̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼t̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼â̼u̼.̼
̼-̼ ̼M̼ẹ̼…̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼,̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼

̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼a̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼t̼ộ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼ì̼n̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼a̼ ̼g̼i̼à̼ ̼6̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼i̼a̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼l̼e̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼o̼ ̼r̼ú̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼Ấ̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼t̼r̼ú̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼á̼o̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼n̼g̼.̼

̼-̼ ̼M̼u̼ố̼n̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼n̼ợ̼ ̼3̼ ̼t̼ỷ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼3̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ấ̼y̼…̼C̼h̼ứ̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼e̼m̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼n̼h̼é̼.̼
̼-̼ ̼A̼n̼h̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼…̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼a̼ ̼c̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼v̼á̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼S̼ỡ̼ ̼d̼ĩ̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼a̼ ̼6̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼a̼ ̼d̼ẻ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼à̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼

C̼h̼ư̼a̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼“̼c̼h̼ỗ̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼“̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼â̼n̼”̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ẻ̼o̼ ̼d̼a̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼á̼n̼ ̼n̼g̼ẩ̼m̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼h̼í̼ ̼h̼ử̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼1̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼2̼ ̼đ̼í̼c̼h̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼1̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼a̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼…̼
̼-̼ ̼E̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼ư̼?̼?̼
̼-̼ ̼C̼ó̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼?̼

̼-̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ố̼t̼…̼c̼ơ̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼e̼m̼ ̼3̼ ̼t̼ỷ̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ỡ̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼1̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ợ̼ ̼e̼m̼ ̼3̼ ̼t̼ỷ̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼
̼-̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼à̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼?̼

̼-̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ô̼i̼…̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼e̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼.̼
̼-̼ ̼L̼à̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼ứ̼?̼?̼ ̼E̼m̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼…̼
̼-̼ ̼E̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼ư̼?̼?̼ ̼V̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼ứ̼?̼?̼
̼-̼ ̼V̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼

̼-̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼a̼m̼ ̼h̼ả̼?̼?̼
̼-̼ ̼A̼n̼h̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼o̼.̼

̼V̼à̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼a̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼a̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼k̼ệ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼“̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼c̼a̼y̼”̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼g̼i̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼á̼i̼ ̼h̼a̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼

Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼â̼n̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼…̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼â̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ợ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼L̼i̼ê̼n̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼B̼l̼o̼g̼t̼a̼m̼s̼u̼

Facebook Comments Box
huongquynh

huongquynh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!