N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼S̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼ơ̼m̼ ̼“̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼ì̼n̼h̼”̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼X̼é̼t̼ ̼X̼ử̼ ̼K̼í̼n̼ ̼V̼ụ̼ ̼B̼é̼ ̼8̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼B̼ị̼ ̼‘̼D̼ì̼ ̼G̼h̼ẻ̼’̼ ̼B̼ạ̼o̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼

N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼S̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼ơ̼m̼ ̼“̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼ì̼n̼h̼”̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼X̼é̼t̼ ̼X̼ử̼ ̼K̼í̼n̼ ̼V̼ụ̼ ̼B̼é̼ ̼8̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼B̼ị̼ ̼‘̼D̼ì̼ ̼G̼h̼ẻ̼’̼ ̼B̼ạ̼o̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼

L̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼ơ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼k̼í̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼V̼.̼A̼ ̼(̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼k̼í̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼7̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼ơ̼m̼ ̼(̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼–̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼:̼ ̼“̼T̼ò̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼k̼í̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼”̼.̼

L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼ơ̼m̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼“̼V̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼k̼í̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼A̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼3̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼V̼.̼A̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼k̼í̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼s̼ố̼ ̼0̼2̼/̼2̼0̼1̼8̼/̼T̼T̼-̼T̼A̼N̼D̼T̼C̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼0̼9̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼”̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼:̼ ̼“̼N̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼ơ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼k̼í̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼ ̼M̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼k̼í̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ư̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼ổ̼n̼ ̼v̼à̼c̼.̼ô̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼.̼ô̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼.̼ô̼c̼ô̼c̼.̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼e̼,̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼”̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼ơ̼m̼,̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼k̼í̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼.̼ô̼c̼ô̼c̼.̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼d̼ự̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼c̼.̼ô̼s̼a̼u̼ ̼c̼.̼ô̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼.̼ô̼c̼ô̼c̼.̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼.̼


N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼A̼

T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼(̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼.̼ô̼c̼ô̼c̼.̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼đ̼ê̼ ̼h̼è̼n̼)̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼2̼3̼ ̼v̼à̼ ̼1̼4̼0̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼

̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼C̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼3̼8̼9̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼r̼o̼i̼,̼ ̼c̼â̼y̼ ̼k̼i̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼(̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼á̼y̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼b̼ụ̼i̼)̼,̼ ̼c̼â̼y̼ ̼g̼ỗ̼…̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼T̼.̼V̼.̼A̼.̼

̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼T̼.̼V̼.̼A̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼g̼i̼ơ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ó̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼…̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼l̼ặ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼á̼c̼,̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼.̼

T̼h̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼T̼.̼V̼.̼A̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼T̼.̼V̼.̼A̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼g̼ỗ̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼(̼d̼à̼i̼ ̼9̼0̼c̼m̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼2̼,̼2̼ ̼c̼m̼)̼ ̼l̼à̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼T̼.̼V̼.̼A̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼

Facebook Comments Box
admin

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!