N̼Ó̼N̼G̼ ̼:̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼á̼t̼ ̼x̼ê̼,̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼5̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼!̼

N̼Ó̼N̼G̼ ̼:̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼á̼t̼ ̼x̼ê̼,̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼5̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼!̼

Chiều ngày 11/10, quản lý cố ca sĩ Phi Nhung đã trao tiền tận tay gia đình Hồ Văn Cường.

G̼i̼ữ̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼h̼ứ̼a̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼1̼0̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼ồ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼t̼ ̼x̼ê̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼5̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼a̼u̼.̼

Hồ Văn Cường cùng bố mẹ đều có mặt để nhận số tiền từ quản lý cố ca sĩ Pi Nhung

P̼h̼í̼a̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼:̼ ̼”̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ẹ̼n̼.̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼5̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼

Số tiền cụ thể phía cố ca sĩ Phi Nhung không tiết lộ theo mong muốn của gia đình
Mẹ Hồ Văn Cường là người trực tiếp quản lý số tiền 200 triệu Quán quân của con trai từ nhiều năm qua

S̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼t̼h̼u̼ế̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼1̼8̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼õ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼s̼ổ̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼T̼e̼c̼h̼c̼o̼m̼b̼a̼n̼k̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼è̼m̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼á̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼ầ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼”̼.̼

̼M̼ẹ̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ổ̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼

Sau khi giải quyết mọi thứ, Hồ Văn Cường và gia đình sẽ dọn ra ở riêng theo đúng nguyện vọng của nam ca sĩ nhí
Mọi người cũng đừng ép em ấy vào đường cùng, nếu một ngày nào đó em ấy không thể tiếp nhận nổi nữa mà làm việc gì đó thì chắc mẹ có vui không?

Trang Trần tố Hồ Văn Cường vô ơn, có cάι miệng ăn cơm mà кʜôɴɢ có cάι miệng mở ra nói để вảο νệ mẹ nuôi.

V̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼e̼r̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼r̼é̼o̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼Đ̼ã̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼õ̼i̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼p̼h̼i̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼e̼r̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼í̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼e̼r̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼2̼3̼h̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼(̼9̼/̼1̼0̼)̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼.̼

T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼e̼r̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼í̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ố̼c̼

T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼e̼r̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼í̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ố̼c̼

T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼e̼r̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼í̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ố̼c̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼1̼9̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼é̼p̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼ ̼”̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ủ̼y̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼ả̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ậ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ữ̼ ̼C̼E̼O̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼ợ̼ ̼d̼ù̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼g̼ằ̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼o̼.̼

̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼”̼N̼ế̼u̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼?̼”̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ố̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼:̼ ̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼”̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ở̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ủ̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼ớ̼t̼:̼ ̼”̼X̼i̼n̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ú̼,̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼b̼á̼c̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼o̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼n̼”̼.̼

T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼e̼r̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼í̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ố̼c̼

C̼h̼ố̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼”̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Ở̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼é̼p̼ ̼c̼u̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼é̼p̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼ị̼ ̼C̼E̼O̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼ợ̼ ̼d̼ù̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼:̼ ̼C̼ó̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼i̼n̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼.̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼.̼ ̼

N̼ế̼u̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼é̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼é̼p̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼ạ̼.̼ ̼A̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼?̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼e̼n̼.̼.̼.̼.̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼u̼ ̼t̼r̼é̼o̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼ợ̼ ̼d̼ù̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼”̼.̼

T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼e̼r̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼í̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ố̼c̼

Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼f̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼ố̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼ơ̼n̼,̼ ̼”̼c̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼a̼”̼,̼ ̼”̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼”̼.̼ ̼C̼ự̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼:̼ ̼”̼C̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼à̼?̼ ̼X̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼h̼é̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼i̼ ̼m̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼N̼g̼a̼ ̼P̼a̼r̼i̼s̼ ̼b̼y̼ ̼n̼i̼g̼h̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼?̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼n̼ỉ̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼x̼ỏ̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼á̼t̼.̼ ̼A̼i̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼d̼ẫ̼m̼ ̼a̼i̼?̼ ̼M̼ấ̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼a̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼?̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼a̼i̼?̼”̼.̼

T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼e̼r̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼í̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ố̼c̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼á̼o̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼C̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼l̼ử̼a̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼í̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼ả̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼e̼r̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼d̼ù̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼á̼o̼ ̼đ̼á̼ ̼b̼á̼t̼,̼ ̼v̼ô̼ ̼ơ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼p̼h̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼.̼

Facebook Comments Box
admin

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!