N̼ữ̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼.̼à̼n̼h̼ ̼h̼.̼u̼n̼g̼,̼ ̼đ̼.̼á̼.̼n̼h̼ ̼đ̼.̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼

N̼ữ̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼.̼à̼n̼h̼ ̼h̼.̼u̼n̼g̼,̼ ̼đ̼.̼á̼.̼n̼h̼ ̼đ̼.̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼

C̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼o̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼o̼,̼ ̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼2̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼3̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼à̼n̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼h̼é̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼Đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼â̼y̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼k̼ẹ̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼.

C̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼o̼ ̼”̼t̼ố̼”̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼o̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼“̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ế̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼h̼o̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼B̼á̼ ̼T̼a̼m̼ ̼(̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼“̼n̼ế̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼t̼ ̼v̼ỡ̼ ̼m̼ồ̼m̼”̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼á̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼”̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼M̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼“̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼s̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ẫ̼m̼ ̼l̼ê̼n̼.

C̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼o̼ ̼”̼t̼ố̼”̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼.̼

T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼â̼n̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼”̼.̼ “̼N̼h̼ớ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼ấ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼?̼ ̼R̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼o̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼Q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼o̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼y̼,̼ ̼ê̼ ̼b̼u̼ố̼t̼ ̼v̼à̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼.

C̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼o̼ ̼”̼t̼ố̼”̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼B̼á̼ ̼T̼a̼m̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼o̼.̼ T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼o̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼đ̼ụ̼c̼,̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼x̼à̼i̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼“̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼“̼t̼h̼ừ̼a̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼̼ “̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼4̼-̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼/̼n̼ă̼m̼.̼ T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ra̼ ̼ở̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼ậ̼t̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼í̼t̼ ̼ỏ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼.

Đơn tố cáo của chị T.

L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼,̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼?̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼o̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼.̼ L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼o̼.̼ ̼“̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼o̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼h̼ư̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼,̼ ̼đ̼ổ̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼x̼à̼i̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼”̼.

N̼ữ̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼.̼à̼n̼h̼ ̼h̼.̼u̼n̼g̼,̼ ̼đ̼.̼á̼.̼n̼h̼ ̼đ̼.̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼B̼á̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼–̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼o̼.̼ ̼“̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼“̼t̼o̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼”̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼ấ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ò̼a̼”̼.̼ “̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

Facebook Comments Box
admin

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!