N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼a̼.̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼:̼ ̼T̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼

N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼a̼.̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼:̼ ̼T̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼l̼ị̼m̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼

Rấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼T̼.̼T̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼4̼)̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼1̼0̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼K̼ỳ̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼K̼ỳ̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼s̼ầ̼m̼,̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼đ̼ổ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼n̼ề̼.̼

N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼a̼.̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼:̼ ̼T̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼

̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼-̼ ̼N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼:̼ ̼T̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼
̼Đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼23/̼1̼1̼,̼
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼a̼o̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼(̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼)̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼2̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼1/̼1̼1̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼;̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼à̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼2̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼C̼.̼T̼.̼X̼.̼M̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼5̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ắ̼m̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼

N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼a̼.̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼:̼ ̼T̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼

̼“̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼r̼ò̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼.̼ ̼M̼ấ̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ề̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ò̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼…̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼9̼/̼1̼1̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼M̼.̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼T̼.̼T̼.̼ ̼(̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼M̼.̼)̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼l̼ị̼m̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼

̼“̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼M̼.̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼n̼g̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼m̼é̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼q̼u̼ỵ̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼ã̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼t̼u̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼à̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ả̼.̼

 

N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼a̼.̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼:̼ ̼T̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼

̼H̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼h̼o̼e̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼.̼

̼T̼h̼ở̼ ̼d̼à̼i̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼ã̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼ú̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼K̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼,̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼n̼g̼à̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼d̼o̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ỵ̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼”̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ậ̼u̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼K̼ỳ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼M̼.̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

 

̼A̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼ã̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼“̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼T̼.̼T̼.̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

C̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼:̼ ̼”̼T̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼s̼ạ̼c̼!̼”̼

̼T̼h̼s̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼,̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ô̼̣̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼Đ̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼t̼ử̼̼ ̼V̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼s̼ạ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼:̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ạ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼6̼.̼

̼”̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼ạ̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼d̼â̼y̼ ̼s̼ạ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼ ̼B̼ộ̼ ̼s̼ạ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼á̼p̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼-̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼r̼a̼,̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼á̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼2̼0̼V̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼á̼p̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼”̼,̼ ̼T̼h̼s̼.̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼:̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ạ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼7̼.̼
̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼d̼â̼y̼ ̼s̼ạ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼e̼m̼ ̼X̼.̼ ̼d̼ù̼n̼g̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ạ̼c̼ ̼p̼i̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼(̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼5̼V̼)̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼o̼ả̼n̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼ổ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼.̼

̼T̼h̼s̼.̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼s̼ạ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼.̼

̼”̼S̼ạ̼c̼ ̼l̼ậ̼u̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼h̼á̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼b̼i̼ế̼n̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼á̼ ̼r̼ẻ̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼h̼ã̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼s̼ạ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ạ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼I̼C̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼”̼,̼ ̼T̼h̼s̼.̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼T̼h̼s̼.̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼ạ̼c̼,̼ ̼p̼i̼n̼ ̼k̼é̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼;̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼;̼ ̼T̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ạ̼c̼;̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼d̼â̼y̼ ̼s̼ạ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼s̼ạ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼

Facebook Comments Box
admin

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!