N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ũ̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ề̼

N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ũ̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ề̼

L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼1̼2̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼9̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼T̼.̼H̼.̼ ̼(̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼)̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼2̼2̼/̼1̼2̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼2̼h̼3̼0̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼k̼m̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼

̼”̼N̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼H̼.̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ơ̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

B̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ũ̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼:̼ ̼”̼M̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼1̼9̼.̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼p̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼!̼”̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼a̼v̼a̼t̼a̼r̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼”̼t̼ạ̼m̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼”̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼1̼2̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼H̼.̼T̼.̼H̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼3̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ũ̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼ ̼ ̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼9̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼T̼.̼H̼.̼ ̼(̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼)̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼2̼2̼/̼1̼2̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼2̼h̼3̼0̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼k̼m̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼-̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼,̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼.̼
̼T̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼-̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼,̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼.̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼ẻ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼.̼ ̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼-̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼,̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼

̼”̼V̼à̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼M̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼1̼9̼.̼ ̼X̼i̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼E̼m̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼é̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼v̼ề̼ ̼e̼m̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼”̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼T̼.̼T̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼

̼”̼T̼i̼ế̼c̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼H̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼p̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼d̼ị̼u̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼.̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼é̼!̼”̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼H̼.̼L̼.̼A̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼
̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼a̼v̼a̼t̼a̼r̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ơ̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

Facebook Comments Box
admin

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!