N̼ữ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼v̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼G̼i̼ỏ̼i̼

N̼ữ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼v̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼G̼i̼ỏ̼i̼

T̼S̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼4̼2̼/̼4̼3̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼l̼ệ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼T̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼.̼ ̼S̼ĩ̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼4̼3̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼4̼2̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼,̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼á̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼i̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼à̼i̼”̼.̼

̼T̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼(̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼ ̼–̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼)̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼v̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ộ̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼H̼ọ̼p̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼.̼

Nữ tiến sĩ gay gắt phản đối phát giấy khen và tôn vinh học sinh Giỏi

̼N̼ữ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼4̼2̼/̼4̼3̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼V̼C̼C̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼h̼à̼o̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ạ̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ú̼t̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼é̼p̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼V̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼S̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼Đ̼H̼ ̼S̼ư̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼–̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼e̼n̼,̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼B̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼“̼c̼ả̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼e̼n̼”̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼v̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼l̼ệ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼T̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

Nữ tiến sĩ gay gắt phản đối phát giấy khen và tôn vinh học sinh Giỏi

̼G̼i̼ỏ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼,̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼

̼–̼ ̼T̼h̼ư̼a̼ ̼b̼à̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼e̼n̼,̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼B̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼?̼

̼P̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼a̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼d̼ễ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ổ̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼ở̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼S̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼.- ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼l̼ệ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼T̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼,̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼2̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼é̼m̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼,̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼?̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼.̼

̼–̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼4̼2̼/̼4̼3̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼ở̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼ ̼–̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼á̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼

̼Đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼1̼0̼0̼%̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼l̼ệ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼T̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

̼Đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼,̼ ̼k̼h̼á̼,̼ ̼k̼é̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼d̼ở̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼é̼m̼ ̼T̼o̼á̼n̼,̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼.̼

̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼e̼n̼.̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ự̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼e̼n̼.̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ự̼u̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼.̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼.̼

̼K̼h̼e̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼ố̼i̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼

̼–̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼l̼ệ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ư̼a̼ ̼b̼à̼?̼

̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼l̼ệ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼T̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼p̼h̼á̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ộ̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼l̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼.̼

̼T̼S̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼

̼K̼h̼e̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼ố̼i̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼

̼–̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼e̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼v̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼B̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼?̼

̼L̼ễ̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼v̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼v̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼.̼

̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼v̼i̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼?̼ ̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼!̼

̼K̼h̼e̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼ố̼i̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼

V̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼v̼i̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼.̼ ̼C̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ố̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼

̼N̼ế̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼V̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼v̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼/̼.̼

Facebook Comments Box
huongquynh

huongquynh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!