P̼h̼.̼ẫ̼n̼ ̼n̼.̼ộ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼”̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼ ̼h̼.̼à̼.̼n̼h̼ ̼h̼.̼ạ̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼:̼ ̼Đ̼.̼á̼.̼n̼h̼ ̼g̼.̼ã̼y̼ ̼r̼o̼i̼ ̼m̼â̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼g̼ỗ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼X̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼v̼ở̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼a̼n̼g̼ ̼d̼ở̼

P̼h̼.̼ẫ̼n̼ ̼n̼.̼ộ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼”̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼ ̼h̼.̼à̼.̼n̼h̼ ̼h̼.̼ạ̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼:̼ ̼Đ̼.̼á̼.̼n̼h̼ ̼g̼.̼ã̼y̼ ̼r̼o̼i̼ ̼m̼â̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼g̼ỗ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼X̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼v̼ở̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼a̼n̼g̼ ̼d̼ở̼
M̼ẹ̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼”̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼a̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼m̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼n̼ó̼”̼

T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼V̼õ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼m̼u̼a̼ ̼r̼o̼i̼ ̼m̼â̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼̼ ̼t̼r̼ì̼̼n̼h̼ ̼d̼a̼̣̼y̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼đ̼á̼̼n̼h̼ ̼g̼ã̼̼y̼ ̼r̼o̼i̼ ̼m̼â̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼b̼ằ̼̼n̼g̼ ̼g̼â̼̣̼y̼ ̼g̼ỗ̼̼.̼

̼V̼à̼̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼1̼2̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼õ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼5̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼“̼H̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼.̼

H̼ì̼̼n̼h̼ ̼ả̼̼n̼h̼ ̼V̼õ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼l̼ú̼̼c̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼b̼ắ̼̼t̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼â̼̣̼n̼ ̼B̼ì̼̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼̣̼n̼h̼,̼ ̼V̼õ̼̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ả̼̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼.̼ ̼(̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼N̼.̼T̼.̼V̼.̼A̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼3̼)̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼̼n̼g̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼2̼2̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼

̼Q̼u̼ỳ̼̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼â̼̣̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼b̼ả̼̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼v̼à̼̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼m̼u̼a̼ ̼r̼o̼i̼ ̼m̼â̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼.̼ ̼D̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼b̼é̼̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼o̼i̼ ̼m̼â̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼g̼ỗ̼.̼

̼Đ̼ế̼̼n̼ s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼1̼2̼,̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼.̼ ̼V̼à̼̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼p̼h̼ở̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼ă̼n̼;̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼3̼ ̼h̼ô̼̣̼p̼ ̼v̼à̼̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼é̼p̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼â̼y̼.̼

C̼ă̼п̼ ̼p̼h̼ò̼п̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ɓ̼é̼ ̼A̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼b̼é̼̼ ̼A̼.̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼̼ ̼t̼r̼ì̼̼n̼h̼ ̼h̼o̼̣̼c̼,̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼g̼ỗ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼é̼.̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼̼ ̼n̼ô̼n̼ ̼ó̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼b̼é̼̼ ̼A̼.̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼.̼ ̼v̼ề̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼̣̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼ô̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ắ̼m̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼.̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼b̼é̼̼ ̼A̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ị̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼r̼a̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼ ̼c̼à̼̼n̼g̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼.̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

T̼h̼a̼п̼h̼ ̼g̼ỗ̼ ̼T̼r̼a̼п̼g̼ ̼d̼ù̼п̼g̼ ̼ƌ̼ể̼ ̼ƌ̼á̼п̼h̼ ̼ɓ̼é̼ ̼A̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼̼n̼ ̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼à̼̼ ̼v̼à̼̼ ̼b̼ắ̼̼t̼ ̼t̼a̼̣̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼.̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

C̼á̼̼c̼ ̼v̼ế̼̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼L̼Đ̼)̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼r̼o̼i̼.̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼.̼

Đọc thêm:B̼é̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼.̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼d̼o̼ ̼”̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼ ̼b̼.̼ạ̼.̼o̼ ̼h̼.̼à̼.̼n̼h̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼:̼ ̼C̼ả̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼m̼à̼ ̼p̼h̼.̼ẫ̼.̼n̼ ̼n̼.̼ộ̼.̼
V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼N̼.̼T̼.̼V̼.̼A̼.̼ ̼(̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼.̼N̼.̼Q̼.̼T̼r̼.̼ ̼(̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼)̼ ̼-̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼T̼.̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼H̼.̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼A̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼o̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼x̼u̼ô̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼L̼ạ̼c̼ ̼V̼i̼ê̼n̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

C̼á̼̼c̼ ̼v̼ế̼̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼L̼Đ̼)̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ú̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼ữ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼o̼n̼:̼ ̼”̼T̼r̼ư̼a̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼ỉ̼u̼ ̼l̼u̼ô̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼

Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼.̼

Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

C̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼o̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼x̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼V̼.̼A̼

C̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼1̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼.̼

“̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼r̼.̼ ̼(̼V̼ợ̼ ̼k̼ế̼ ̼-̼ ̼P̼V̼)̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼.̼ ̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼s̼u̼ố̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼.̼

Facebook Comments Box
admin

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!