P̼h̼ẫ̼n̼ ̼N̼ộ̼ ̼:̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼9̼X̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼1̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼

P̼h̼ẫ̼n̼ ̼N̼ộ̼ ̼:̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼9̼X̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼1̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼

T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ự̼c̼,̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼á̼u̼ ̼t̼i̼m̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

K̼h̼i̼ ̼“̼t̼i̼ê̼n̼”̼ ̼l̼à̼m̼ ̼á̼c̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼7̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼9̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼(̼1̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼5̼)̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼s̼ố̼ ̼9̼/̼4̼5̼ ̼t̼ổ̼ ̼9̼,̼ ̼K̼P̼6̼,̼ ̼P̼.̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼(̼Q̼.̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

̼B̼ả̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼9̼X̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼é̼p̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼í̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ụ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼ớ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ớ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ự̼c̼,̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼1̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼9̼X̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼M̼i̼ề̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼h̼ờ̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼ấ̼p̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ớ̼i̼ ̼A̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼;̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ổ̼ ̼9̼,̼ ̼K̼P̼ ̼6̼,̼ ̼P̼.̼L̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼Q̼.̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼)̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ọ̼a̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼t̼ụ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼b̼ộ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼H̼u̼yề̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼

̼N̼h̼ờ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼à̼ ̼“̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼T̼i̼ê̼n̼”̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼1̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼)̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼ở̼ ̼P̼.̼L̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ở̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼3̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼í̼m̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼

̼L̼à̼ ̼c̼ử̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼-̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼(̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼-̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼)̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼1̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼M̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ạ̼,̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼á̼n̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ụ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ầ̼m̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼n̼o̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼.̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼í̼t̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼…̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼”̼7̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼6̼/̼03,̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼g̼ử̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼2̼h̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼“̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼”̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼M̼i̼ề̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼l̼à̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼í̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼â̼u̼…̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼.̼

̼N̼h̼ờ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼,̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ã̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼

̼7̼h̼5̼0̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼g̼ằ̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼t̼ỏ̼ ̼v̼ẻ̼ ̼l̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ú̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼á̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼ ̼s̼ơ̼ ̼m̼i̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼x̼ử̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼ấ̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼r̼õ̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼”̼.̼

̼N̼h̼ờ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼3̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼à̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼,̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ã̼n̼,̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼e̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼1̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼N̼h̼ờ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ì̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼r̼a̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼.̼

Facebook Comments Box
admin

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!