P̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ : C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼s̼ọ̼

P̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ : C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼s̼ọ̼

L̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼ở̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼ừ̼ ̼t̼ử̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼ở̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼ừ̼ ̼t̼ử̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼â̼y̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ó̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼c̼h̼í̼t̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼t̼à̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼.̼̼

Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼(̼q̼u̼ê̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼)̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼a̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼.̼

̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼a̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ặ̼m̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼m̼i̼ê̼u̼ ̼t̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼l̼i̼p̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼

̼”̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼c̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼.̼.̼”̼ ̼-̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼

̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼ẻ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼,̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼T̼.̼M̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼H̼.̼N̼.̼A̼.̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼u̼y̼ ̼K̼h̼i̼ê̼m̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼á̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼.̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼A̼.̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼.̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼à̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼s̼a̼y̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼A̼.̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼s̼ọ̼,̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼2̼6̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ó̼ ̼b̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼.̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼

̼D̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼k̼ẻ̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼.̼

̼”̼M̼ấ̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼M̼.̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ô̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼N̼a̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼d̼i̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼b̼ổ̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ố̼i̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼à̼ ̼h̼ạ̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼à̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼o̼a̼n̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼á̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼(̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼)̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ý̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼t̼.̼

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼V̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼B̼V̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼s̼ọ̼ ̼(̼g̼ã̼y̼ ̼x̼o̼a̼n̼g̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼)̼;̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ụ̼,̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼,̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼á̼c̼;̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼ở̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼á̼i̼…̼

̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼6̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼ế̼n̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼A̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ề̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼A̼n̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼ơ̼m̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼,̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼n̼ỉ̼ ̼d̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼,̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼A̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼L̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼V̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼N̼a̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ế̼n̼.̼

̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ú̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼d̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼ế̼n̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼-̼8̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼A̼n̼ ̼(̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼u̼y̼ ̼K̼h̼i̼ê̼m̼ ̼(̼T̼á̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼r̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼ệ̼.̼

̼S̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼A̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼g̼ỗ̼ ̼d̼à̼i̼ ̼8̼0̼ ̼c̼m̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼t̼à̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼.̼

̼A̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼ấ̼p̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼V̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼t̼à̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼m̼ờ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼t̼ồ̼i̼ ̼t̼ệ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼b̼ả̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼V̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼A̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼(̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼i̼ế̼t̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼s̼á̼t̼.̼

̼X̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼M̼ỹ̼ ̼T̼h̼ớ̼i̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ờ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼A̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ò̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ỡ̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼M̼ế̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼A̼n̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

Facebook Comments Box
admin

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!