P̼h̼ó̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼:̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼x̼ỏ̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼‘̼đ̼á̼n̼h̼’̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼C̼S̼G̼T̼

P̼h̼ó̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼:̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼x̼ỏ̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼‘̼đ̼á̼n̼h̼’̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼C̼S̼G̼T̼

C̼ụ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼:̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼x̼ỏ̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼C̼S̼G̼T̼

T̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼.ố̼n̼g̼ ̼đ̼.ố̼i̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼m̼.a̼n̼h̼ ̼đ̼.ộ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼.i̼ ̼p̼h̼.ạ̼m̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼x̼ỏ̼ ̼m̼à̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼.á̼n̼h̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼

̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼3̼3̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼.ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼9̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼.ơ̼n̼g̼.̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼3̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼h̼.ố̼n̼g̼ ̼đ̼.ố̼i̼.̼

̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼.ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼.i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼.ọ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼.i̼ ̼p̼h̼.ạ̼m̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼l̼.i̼ề̼u̼ ̼l̼.ĩ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼.i̼ ̼p̼h̼.ạ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼x̼ỏ̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼C̼S̼G̼T̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼.i̼ ̼p̼h̼.ạ̼m̼,̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼t̼.i̼ê̼u̼ ̼c̼.ự̼c̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ỹ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼

̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼s̼o̼ ̼s̼á̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼.ơ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼.ố̼n̼g̼ ̼đ̼.ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼h̼.ố̼n̼g̼ ̼đ̼.ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼m̼.a̼n̼h̼ ̼đ̼.ộ̼n̼g̼.̼

̼“̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼.i̼ ̼p̼h̼.ạ̼m̼ ̼x̼i̼n̼ ̼x̼ỏ̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼.ố̼n̼g̼ ̼đ̼.ố̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼x̼ỏ̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼”̼ ̼–̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼

̼Đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼.ố̼n̼g̼ ̼đ̼.ố̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼.ố̼n̼g̼ ̼đ̼.ố̼i̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼.i̼ ̼p̼h̼.ạ̼m̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ồ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼.u̼a̼ ̼x̼.e̼ ̼t̼r̼.á̼i̼ ̼p̼h̼.é̼p̼.̼

̼“̼X̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ó̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼;̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼í̼.c̼h̼ ̼đ̼.ộ̼n̼g̼…̼”̼ ̼–̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ả̼o̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼.ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼.i̼ ̼p̼h̼.ạ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼x̼ỏ̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼C̼S̼G̼T̼

̼C̼ò̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼.u̼a̼ ̼x̼.e̼ ̼t̼r̼.á̼i̼ ̼p̼h̼.é̼p̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼/̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼/̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼.i̼ ̼p̼h̼.ạ̼m̼.̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼e̼m̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼.u̼a̼ ̼x̼.e̼ ̼t̼r̼.á̼i̼ ̼p̼h̼.é̼p̼.̼

̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼C̼S̼G̼T̼,̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼(̼v̼í̼ ̼d̼ụ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼.ố̼n̼g̼ ̼đ̼.ố̼i̼,̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼.ố̼n̼g̼ ̼đ̼.ố̼i̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼.ố̼n̼g̼ ̼đ̼.ố̼i̼)̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼“̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼”̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼.i̼ ̼p̼h̼.ạ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼x̼ỏ̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼C̼S̼G̼T̼

̼Đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼,̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼u̼a̼,̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼b̼a̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ở̼ ̼n̼ụ̼ ̼v̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

̼“̼D̼ứ̼t̼ ̼k̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼g̼a̼y̼”̼ ̼–̼ ̼v̼ị̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ý̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼v̼.i̼ ̼p̼h̼.ạ̼m̼,̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼.i̼ ̼p̼h̼.ạ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼ặ̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼v̼.i̼ ̼p̼h̼.ạ̼m̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼.ố̼c̼ ̼đ̼.ộ̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ỹ̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼.i̼ ̼p̼h̼.ạ̼m̼ ̼h̼ú̼c̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼x̼a̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼.ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼.n̼g̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼2̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼/̼7̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼5̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ỹ̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼.i̼ ̼p̼h̼.ạ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼ú̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼H̼u̼y̼ ̼T̼ậ̼p̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼.i̼ ̼p̼h̼.ạ̼m̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ỹ̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼n̼h̼ã̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼E̼x̼c̼i̼t̼e̼r̼ ̼m̼à̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼3̼8̼M̼1̼ ̼0̼4̼9̼.̼8̼8̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼(̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼õ̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼)̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼.ố̼c̼ ̼đ̼.ộ̼ ̼c̼a̼o̼.̼

̼P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ỹ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼l̼.a̼o̼ ̼t̼h̼.ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼.̼

c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼é̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼.̼ ̼C̼ú̼ ̼h̼ú̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼x̼a̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼ ̼m̼é̼t̼,̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼g̼.ụ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼.ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼.ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

Facebook Comments Box
admin

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!