Ph̼ẫ̼n̼ n̼ộ :” 2 c̼ô̼ gi̼á̼o̼ m̼ầ̼m̼ n̼o̼n̼ t̼r̼ó̼i̼ t̼a̼y đ̼á̼n̼h̼ đ̼ậ̼p d̼ã̼ m̼a̼n̼ b̼é gá̼i 1̼5 t̼h̼á̼n̼g t̼u̼ổ̼i c̼h̼ỉ̼ v̼ì̼ t̼r̼ẻ̼ k̼h̼ô̼n̼g ă̼n ”

Ph̼ẫ̼n̼ n̼ộ :” 2 c̼ô̼ gi̼á̼o̼ m̼ầ̼m̼ n̼o̼n̼ t̼r̼ó̼i̼ t̼a̼y đ̼á̼n̼h̼ đ̼ậ̼p d̼ã̼ m̼a̼n̼ b̼é gá̼i 1̼5 t̼h̼á̼n̼g t̼u̼ổ̼i c̼h̼ỉ̼ v̼ì̼ t̼r̼ẻ̼ k̼h̼ô̼n̼g ă̼n ”

Ô̼n̼g Đ̼o̼à̼n̼ Đ̼ứ̼c̼ L̼i̼ê̼m̼,̼ G̼i̼á̼m̼ đ̼ố̼c̼ S̼ở̼ G̼D̼&̼Đ̼T̼ t̼ỉ̼n̼h̼ Q̼u̼ả̼n̼g B̼ì̼n̼h̼,̼ đ̼ã̼ r̼a̼ l̼ệ̼n̼h̼ đ̼ó̼n̼g c̼ử̼a̼ c̼ơ̼ s̼ở̼ n̼u̼ô̼i̼ d̼ạ̼y̼ t̼r̼ẻ̼ S̼ơ̼n̼ C̼a̼ (̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g N̼a̼m̼ L̼ý̼,̼ T̼P̼ Đ̼ồ̼n̼g H̼ớ̼i̼,̼ Q̼u̼ả̼n̼g B̼ì̼n̼h̼)̼.K̼i̼ể̼m̼ t̼r̼a̼ c̼ơ̼ s̼ở̼ v̼à̼ l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼ v̼ớ̼i̼ c̼á̼c̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g c̼ủ̼a̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g N̼a̼m̼ L̼ý̼,̼ ô̼n̼g L̼i̼ê̼m̼ k̼h̼ẳ̼n̼g đ̼ị̼n̼h̼ đ̼â̼y̼ l̼à̼ c̼ơ̼ s̼ở̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ó̼ gi̼ấ̼y̼ p̼h̼é̼p̼ t̼h̼à̼n̼h̼ l̼ậ̼p̼.

G̼i̼á̼m̼ đ̼ố̼c̼ S̼ở̼ G̼D̼&̼Đ̼T̼ t̼ỉ̼n̼h̼ Q̼u̼ả̼n̼g B̼ì̼n̼h̼ khẳng định đâ̼y̼ l̼à̼ c̼ơ̼ s̼ở̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ó̼ gi̼ấ̼y̼ p̼h̼é̼p̼ t̼h̼à̼n̼h̼ l̼ậ̼p̼.

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ó̼,̼ c̼h̼ị̼ Đ̼i̼n̼h̼ T̼h̼ị̼ T̼h̼ú̼y̼ H̼ằ̼n̼g,̼ p̼h̼ụ̼ h̼u̼y̼n̼h̼ c̼h̼á̼u̼ C̼H̼P̼L̼,̼ t̼h̼ấ̼y̼ c̼o̼n̼ t̼r̼a̼i̼ v̼ề̼ n̼h̼à̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g h̼a̼y̼ k̼h̼ó̼c̼ v̼à̼ x̼u̼ấ̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ v̼ế̼t̼ b̼ầ̼m̼ t̼í̼m̼ t̼r̼ê̼n̼ n̼gư̼ờ̼i̼. N̼gà̼y̼ 5̼-̼1̼0̼,̼ c̼h̼ị̼ H̼ằ̼n̼g đ̼ế̼n̼ c̼ơ̼ s̼ở̼ S̼ơ̼n̼ C̼a̼ v̼à̼ t̼h̼ấ̼y̼ t̼r̼ê̼n̼ c̼a̼m̼e̼r̼a̼ gi̼á̼m̼ s̼á̼t̼ c̼ủ̼a̼ c̼ơ̼ s̼ở̼ n̼à̼y̼ c̼o̼n̼ m̼ì̼n̼h̼ b̼ị̼ c̼ô̼ n̼u̼ô̼i̼ d̼ạ̼y̼ t̼r̼ẻ̼ d̼ù̼n̼g t̼h̼ì̼a̼ đ̼á̼n̼h̼ v̼à̼o̼ c̼h̼â̼n̼,̼ t̼a̼y̼. C̼h̼ị̼ đ̼ẩ̼y̼ c̼ử̼a̼ v̼à̼o̼ p̼h̼ò̼n̼g t̼h̼ì̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ b̼a̼ c̼ô̼ gi̼á̼o̼ đ̼a̼n̼g đ̼è̼,̼ ấ̼n̼ c̼o̼n̼ c̼h̼ị̼ x̼u̼ố̼n̼g n̼ề̼n̼ n̼h̼à̼ t̼r̼o̼n̼g t̼ư̼ t̼h̼ế̼ n̼ằ̼m̼ ú̼p̼.

Phụ huynh th̼ấ̼y̼ c̼o̼n̼ t̼r̼a̼i̼ v̼ề̼ n̼h̼à̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g h̼a̼y̼ k̼h̼ó̼c̼ v̼à̼ x̼u̼ấ̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ v̼ế̼t̼ b̼ầ̼m̼ t̼í̼m̼ t̼r̼ê̼n̼ n̼gư̼ờ̼i̼

H̼a̼i̼ t̼a̼y̼ c̼h̼á̼u̼ b̼ị̼ b̼ẻ̼ n̼go̼ặ̼t̼ r̼a̼ s̼a̼u̼,̼ h̼a̼i̼ c̼h̼â̼n̼ b̼ị̼ c̼ộ̼t̼ b̼ằ̼n̼g k̼h̼ă̼n̼,̼ m̼i̼ệ̼n̼g b̼ị̼ n̼h̼é̼t̼ gi̼ẻ̼. M̼ẹ̼ c̼h̼á̼u̼ l̼a̼o̼ v̼à̼o̼ gi̼ả̼i̼ c̼ứ̼u̼ t̼h̼ì̼ b̼ị̼ c̼á̼c̼ c̼ô̼ đ̼ẩ̼y̼ r̼a̼,̼ s̼a̼u̼ đ̼ó̼ n̼h̼ữ̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ n̼à̼y̼ t̼h̼á̼o̼ d̼â̼y̼ b̼u̼ộ̼c̼ t̼a̼y̼ c̼h̼â̼n̼ v̼à̼ l̼ô̼i̼ gi̼ẻ̼ ở̼ m̼i̼ệ̼n̼g c̼h̼á̼u̼ r̼a̼.C̼h̼ị̼ H̼ằ̼n̼g đ̼ã̼ b̼á̼o̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ đ̼ế̼n̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g N̼a̼m̼ L̼ý̼. S̼á̼n̼g 6̼-̼1̼0̼,̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g N̼a̼m̼ L̼ý̼ đ̼ã̼ m̼ờ̼i̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼h̼á̼u̼ L̼. v̼à̼ c̼á̼c̼ c̼ô̼ gi̼á̼o̼ đ̼ế̼n̼ t̼r̼ụ̼ s̼ở̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ l̼ấ̼y̼ l̼ờ̼i̼ k̼h̼a̼i̼ p̼h̼ụ̼c̼ v̼ụ̼ q̼u̼á̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼. B̼a̼ c̼ô̼ gi̼á̼o̼ L̼ê̼ T̼h̼ị̼ H̼o̼à̼i̼ L̼i̼n̼h̼,̼ N̼gu̼y̼ễ̼n̼ T̼h̼ị̼ T̼ú̼ A̼n̼h̼ v̼à̼ L̼ê̼ T̼h̼ị̼ T̼h̼u̼ H̼à̼ đ̼ã̼ t̼h̼ừ̼a̼ n̼h̼ậ̼n̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ b̼ạ̼o̼ h̼à̼n̼h̼ b̼ằ̼n̼g c̼á̼c̼h̼ t̼r̼ó̼i̼ t̼a̼y̼ c̼h̼â̼n̼,̼ n̼h̼é̼t̼ gi̼ẻ̼ v̼à̼o̼ m̼ồ̼m̼ c̼h̼á̼u̼ L̼. v̼ì̼ c̼h̼á̼u̼ L̼. b̼i̼ế̼n̼g ă̼n̼ v̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼h̼ị̼u̼ n̼gủ̼ t̼r̼ư̼a̼.

Thương tích trên người đứa trẻ

C̼ù̼n̼g n̼gà̼y̼,̼ ô̼n̼g N̼gu̼y̼ễ̼n̼ V̼ă̼n̼ T̼u̼ế̼,̼ C̼h̼ủ̼ t̼ị̼c̼h̼ U̼B̼N̼D̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g N̼a̼m̼ L̼ý̼,̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ c̼ơ̼ s̼ở̼ gi̼ữ̼ t̼r̼ẻ̼ S̼ơ̼n̼ C̼a̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼h̼à̼n̼h̼ l̼ậ̼p̼ t̼ừ̼ t̼h̼á̼n̼g 8̼-̼2̼0̼1̼4̼. D̼o̼ c̼á̼c̼ c̼ơ̼ s̼ở̼ m̼ầ̼m̼ n̼o̼n̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ị̼a̼ b̼à̼n̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g c̼h̼ỉ̼ n̼u̼ô̼i̼ gi̼ữ̼ 8̼0̼0̼-̼9̼0̼0̼ c̼h̼á̼u̼,̼ k̼h̼ô̼n̼g đ̼á̼p̼ ứ̼n̼g n̼h̼u̼ c̼ầ̼u̼ gi̼ữ̼ t̼r̼ẻ̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ị̼a̼ b̼à̼n̼ n̼ê̼n̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g c̼h̼o̼ p̼h̼é̼p̼ b̼ả̼y̼ c̼ơ̼ s̼ở̼ n̼u̼ô̼i̼ gi̼ữ̼ t̼r̼ẻ̼ k̼h̼á̼c̼ h̼o̼ạ̼t̼ đ̼ộ̼n̼g. Ô̼n̼g T̼u̼ế̼ c̼ũ̼n̼g c̼h̼o̼ h̼a̼y̼ c̼ơ̼ s̼ở̼ S̼ơ̼n̼ C̼a̼ gi̼ữ̼ 4̼9̼-̼5̼0̼ c̼h̼á̼u̼.

ảnh minh họa

T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ t̼h̼e̼o̼ q̼u̼a̼n̼ s̼á̼t̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼ú̼n̼g t̼ô̼i̼ t̼h̼ì̼ s̼ố̼ c̼h̼á̼u̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ gử̼i̼ t̼ạ̼i̼ đ̼â̼y̼ v̼ư̼ợ̼t̼ gấ̼p̼ đ̼ô̼i̼ c̼o̼n̼ s̼ố̼ ô̼n̼g T̼u̼ế̼ b̼á̼o̼. Ô̼n̼g T̼u̼ế̼ n̼ó̼i̼ c̼ơ̼ s̼ở̼ S̼ơ̼n̼ C̼a̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ gi̼a̼o̼ c̼h̼o̼ T̼r̼ư̼ờ̼n̼g M̼ầ̼m̼ n̼o̼n̼ N̼a̼m̼ L̼ý̼ q̼u̼ả̼n̼ l̼ý̼ v̼ề̼ c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ m̼ô̼n̼,̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g c̼h̼ỉ̼ q̼u̼ả̼n̼ l̼ý̼ v̼ề̼ m̼ặ̼t̼ n̼h̼à̼ n̼ư̼ớ̼c̼.Đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼i̼ế̼t̼ c̼ơ̼ s̼ở̼ gi̼ữ̼ t̼r̼ẻ̼ S̼ơ̼n̼ C̼a̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼â̼y̼ l̼à̼ m̼ộ̼t̼ n̼h̼à̼ k̼h̼o̼ h̼a̼i̼ t̼ầ̼n̼g b̼ỏ̼ h̼o̼a̼n̼g đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼à̼ T̼r̼ầ̼n̼ T̼h̼ị̼ T̼h̼ú̼y̼ H̼ằ̼n̼g,̼ c̼h̼ủ̼ c̼ơ̼ s̼ở̼ S̼ơ̼n̼ C̼a̼,̼ t̼h̼u̼ê̼ l̼ạ̼i̼ v̼à̼ s̼ử̼a̼ c̼h̼ữ̼a̼ đ̼ô̼i̼ c̼h̼ú̼t̼. D̼i̼ệ̼n̼ t̼í̼c̼h̼ p̼h̼ò̼n̼g gi̼ữ̼ c̼á̼c̼ c̼h̼á̼u̼ t̼h̼i̼ế̼t̼ k̼ế̼ k̼h̼ô̼n̼g đ̼ú̼n̼g q̼u̼y̼ c̼á̼c̼h̼ c̼ủ̼a̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g m̼ầ̼m̼ n̼o̼n̼. C̼á̼c̼ p̼h̼ò̼n̼g b̼ị̼ n̼gă̼n̼ t̼h̼à̼n̼h̼ n̼h̼ữ̼n̼g ô̼ n̼h̼ỏ̼,̼ c̼h̼ậ̼t̼ c̼h̼ộ̼i̼,̼ n̼ó̼n̼g b̼ứ̼c̼ d̼ù̼ c̼ó̼ t̼r̼a̼n̼g b̼ị̼ q̼u̼ạ̼t̼.

Chân dung 2 cô giáo tàn nhẫn

T̼h̼e̼o̼ q̼u̼y̼ đ̼ị̼n̼h̼ t̼ạ̼i̼ Đ̼i̼ề̼u̼ 2̼6̼ L̼u̼ậ̼t̼ B̼ả̼o̼ v̼ệ̼,̼ c̼h̼ă̼m̼ s̼ó̼c̼ v̼à̼ gi̼á̼o̼ d̼ụ̼c̼ t̼r̼ẻ̼ e̼m̼ 2̼0̼0̼4̼:̼ G̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼,̼ N̼h̼à̼ n̼ư̼ớ̼c̼ v̼à̼ x̼ã̼ h̼ộ̼i̼ c̼ó̼ t̼r̼á̼c̼h̼ n̼h̼i̼ệ̼m̼ b̼ả̼o̼ v̼ệ̼ t̼í̼n̼h̼ m̼ạ̼n̼g,̼ t̼h̼â̼n̼ t̼h̼ể̼,̼ n̼h̼â̼n̼ p̼h̼ẩ̼m̼,̼ d̼a̼n̼h̼ d̼ự̼ c̼ủ̼a̼ t̼r̼ẻ̼ e̼m̼…̼ M̼ọ̼i̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ x̼â̼m̼ p̼h̼ạ̼m̼ t̼í̼n̼h̼ m̼ạ̼n̼g,̼ t̼h̼â̼n̼ t̼h̼ể̼,̼ n̼h̼â̼n̼ p̼h̼ẩ̼m̼,̼ d̼a̼n̼h̼ d̼ự̼ c̼ủ̼a̼ t̼r̼ẻ̼ e̼m̼ đ̼ề̼u̼ b̼ị̼ x̼ử̼ l̼ý̼ k̼ị̼p̼ t̼h̼ờ̼i̼,̼ n̼gh̼i̼ê̼m̼ m̼i̼n̼h̼ t̼h̼e̼o̼ q̼u̼y̼ đ̼ị̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ p̼h̼á̼p̼ l̼u̼ậ̼t̼.

Thương tích trên người đứa trẻ

T̼ù̼y̼ t̼h̼e̼o̼ m̼ứ̼c̼ đ̼ộ̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼,̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ đ̼á̼n̼h̼ đ̼ậ̼p̼,̼ h̼à̼n̼h̼ h̼ạ̼ t̼r̼ẻ̼ e̼m̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ b̼ị̼ x̼ử̼ p̼h̼ạ̼t̼ v̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ h̼à̼n̼h̼ c̼h̼í̼n̼h̼ h̼o̼ặ̼c̼ t̼r̼u̼y̼ c̼ứ̼u̼ t̼r̼á̼c̼h̼ n̼h̼i̼ệ̼m̼ h̼ì̼n̼h̼ s̼ự̼. V̼ề̼ x̼ử̼ p̼h̼ạ̼t̼ v̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ h̼à̼n̼h̼ c̼h̼í̼n̼h̼,̼ t̼h̼e̼o̼ Đ̼i̼ề̼u̼ 2̼7̼ N̼gh̼ị̼ đ̼ị̼n̼h̼ s̼ố̼ 1̼4̼4̼/̼2̼0̼1̼3̼ (̼q̼u̼y̼ đ̼ị̼n̼h̼ x̼ử̼ p̼h̼ạ̼t̼ v̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ h̼à̼n̼h̼ c̼h̼í̼n̼h̼ v̼ề̼ b̼ả̼o̼ t̼r̼ợ̼,̼ c̼ứ̼u̼ t̼r̼ợ̼ x̼ã̼ h̼ộ̼i̼ v̼à̼ b̼ả̼o̼ v̼ệ̼,̼ c̼h̼ă̼m̼ s̼ó̼c̼ t̼r̼ẻ̼ e̼m̼)̼,̼ n̼gư̼ờ̼i̼ n̼à̼o̼ c̼ó̼ m̼ộ̼t̼ t̼r̼o̼n̼g c̼á̼c̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ x̼â̼m̼ p̼h̼ạ̼m̼ t̼h̼â̼n̼ t̼h̼ể̼,̼ gâ̼y̼ t̼ổ̼n̼ h̼ạ̼i̼ v̼ề̼ s̼ứ̼c̼ k̼h̼ỏ̼e̼ đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ t̼r̼ẻ̼ e̼m̼;̼ b̼ắ̼t̼ n̼h̼ị̼n̼ ă̼n̼,̼ n̼h̼ị̼n̼ u̼ố̼n̼g,̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼h̼o̼ h̼o̼ặ̼c̼ h̼ạ̼n̼ c̼h̼ế̼ v̼ệ̼ s̼i̼n̼h̼ c̼á̼ n̼h̼â̼n̼…̼;̼ gâ̼y̼ t̼ổ̼n̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g v̼ề̼ t̼i̼n̼h̼ t̼h̼ầ̼n̼,̼ ả̼n̼h̼ h̼ư̼ở̼n̼g đ̼ế̼n̼ s̼ự̼ p̼h̼á̼t̼ t̼r̼i̼ể̼n̼ c̼ủ̼a̼ t̼r̼ẻ̼ e̼m̼;̼ d̼ù̼n̼g c̼á̼c̼ b̼i̼ệ̼n̼ p̼h̼á̼p̼ t̼r̼ừ̼n̼g p̼h̼ạ̼t̼ đ̼ể̼ d̼ạ̼y̼ t̼r̼ẻ̼ e̼m̼ l̼à̼m̼ t̼r̼ẻ̼ e̼m̼ t̼ổ̼n̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g,̼ đ̼a̼u̼ đ̼ớ̼n̼ v̼ề̼ t̼h̼ể̼ x̼á̼c̼,̼ t̼i̼n̼h̼ t̼h̼ầ̼n̼…̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ b̼ị̼ p̼h̼ạ̼t̼ t̼i̼ề̼n̼ 5̼-̼1̼0̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g. B̼ê̼n̼ c̼ạ̼n̼h̼ đ̼ó̼,̼ n̼gư̼ờ̼i̼ v̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ c̼ò̼n̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ b̼ị̼ á̼p̼ d̼ụ̼n̼g c̼á̼c̼ b̼i̼ệ̼n̼ p̼h̼á̼p̼ k̼h̼ắ̼c̼ p̼h̼ụ̼c̼ h̼ậ̼u̼ q̼u̼ả̼ t̼ư̼ơ̼n̼g ứ̼n̼g n̼h̼ư̼ b̼u̼ộ̼c̼ c̼h̼ị̼u̼ m̼ọ̼i̼ c̼h̼i̼ p̼h̼í̼ đ̼ể̼ k̼h̼á̼m̼ b̼ệ̼n̼h̼,̼ c̼h̼ữ̼a̼ b̼ệ̼n̼h̼ (̼n̼ế̼u̼ c̼ó̼)̼ c̼h̼o̼ t̼r̼ẻ̼ e̼m̼…̼

 

Phụ huynh th̼ấ̼y̼ c̼o̼n̼ t̼r̼a̼i̼ v̼ề̼ n̼h̼à̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g h̼a̼y̼ k̼h̼ó̼c̼ v̼à̼ x̼u̼ấ̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ v̼ế̼t̼ b̼ầ̼m̼ t̼í̼m̼ t̼r̼ê̼n̼ n̼gư̼ờ̼i̼

V̼ề̼ t̼r̼á̼c̼h̼ n̼h̼i̼ệ̼m̼ h̼ì̼n̼h̼ s̼ự̼,̼ t̼h̼e̼o̼ q̼u̼y̼ đ̼ị̼n̼h̼ t̼ạ̼i̼ Đ̼i̼ề̼u̼ 1̼1̼0̼ B̼L̼H̼S̼ n̼ă̼m̼ 1̼9̼9̼9̼,̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ s̼ử̼a̼ đ̼ổ̼i̼ n̼ă̼m̼ 2̼0̼0̼9̼ t̼h̼ì̼ n̼gư̼ờ̼i̼ n̼à̼o̼ đ̼ố̼i̼ x̼ử̼ t̼à̼n̼ á̼c̼ v̼ớ̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼ l̼ệ̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ m̼ì̼n̼h̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ b̼ị̼ t̼r̼u̼y̼ c̼ứ̼u̼ t̼r̼á̼c̼h̼ n̼h̼i̼ệ̼m̼ h̼ì̼n̼h̼ s̼ự̼ v̼ề̼ t̼ộ̼i̼ h̼à̼n̼h̼ h̼ạ̼ n̼gư̼ờ̼i̼ k̼h̼á̼c̼. T̼r̼o̼n̼g đ̼ó̼,̼ n̼ế̼u̼ n̼gư̼ờ̼i̼ b̼ị̼ h̼à̼n̼h̼ h̼ạ̼ l̼à̼ n̼gư̼ờ̼i̼ gi̼à̼,̼ t̼r̼ẻ̼ e̼m̼,̼ p̼h̼ụ̼ n̼ữ̼ c̼ó̼ t̼h̼a̼i̼ h̼o̼ặ̼c̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼à̼n̼ t̼ậ̼t̼ t̼h̼ì̼ n̼gư̼ờ̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ t̼ộ̼i̼ s̼ẽ̼ b̼ị̼ t̼r̼u̼y̼ c̼ứ̼u̼ t̼h̼e̼o̼ đ̼i̼ể̼m̼ a̼ k̼h̼o̼ả̼n̼ 2̼ đ̼i̼ề̼u̼ n̼à̼y̼ v̼ớ̼i̼ h̼ì̼n̼h̼ p̼h̼ạ̼t̼ l̼à̼ p̼h̼ạ̼t̼ t̼ù̼ t̼ừ̼ m̼ộ̼t̼ n̼ă̼m̼ đ̼ế̼n̼ b̼a̼ n̼ă̼m̼.

T̼r̼o̼n̼g t̼r̼ư̼ờ̼n̼g h̼ợ̼p̼ n̼gư̼ờ̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ t̼ộ̼i̼ c̼ò̼n̼ c̼ó̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ x̼ú̼c̼ p̼h̼ạ̼m̼ n̼gh̼i̼ê̼m̼ t̼r̼ọ̼n̼g n̼h̼â̼n̼ p̼h̼ẩ̼m̼,̼ d̼a̼n̼h̼ d̼ự̼ t̼r̼ẻ̼ e̼m̼ t̼h̼ì̼ c̼ò̼n̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ b̼ị̼ t̼r̼u̼y̼ c̼ứ̼u̼ v̼ề̼ t̼ộ̼i̼ l̼à̼m̼ n̼h̼ụ̼c̼ n̼gư̼ờ̼i̼ k̼h̼á̼c̼ v̼ớ̼i̼ h̼ì̼n̼h̼ p̼h̼ạ̼t̼ l̼à̼ c̼ả̼n̼h̼ c̼á̼o̼,̼ c̼ả̼i̼ t̼ạ̼o̼ k̼h̼ô̼n̼g gi̼a̼m̼ gi̼ữ̼ đ̼ế̼n̼ h̼a̼i̼ n̼ă̼m̼ h̼o̼ặ̼c̼ p̼h̼ạ̼t̼ t̼ù̼ t̼ừ̼ b̼a̼ t̼h̼á̼n̼g đ̼ế̼n̼ h̼a̼i̼ n̼ă̼m̼ t̼h̼e̼o̼ q̼u̼y̼ đ̼ị̼n̼h̼ t̼ạ̼i̼ Đ̼i̼ề̼u̼ 1̼2̼1̼ B̼L̼H̼S̼ 1̼9̼9̼9̼,̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ s̼ử̼a̼ đ̼ổ̼i̼ n̼ă̼m̼ 2̼0̼0̼9̼. N̼gư̼ờ̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ t̼ộ̼i̼ c̼ò̼n̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ b̼ị̼ c̼ấ̼m̼ đ̼ả̼m̼ n̼h̼i̼ệ̼m̼ c̼h̼ứ̼c̼ v̼ụ̼,̼ c̼ấ̼m̼ h̼à̼n̼h̼ n̼gh̼ề̼ h̼o̼ặ̼c̼ l̼à̼m̼ c̼ô̼n̼g v̼i̼ệ̼c̼ n̼h̼ấ̼t̼ đ̼ị̼n̼h̼ t̼ừ̼ m̼ộ̼t̼ n̼ă̼m̼ đ̼ế̼n̼ n̼ă̼m̼ n̼ă̼m̼.

Facebook Comments Box
admin

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!