T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼3̼1̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼

T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼3̼1̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼

V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7-̼7 ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼M̼ă̼n̼g̼ ̼K̼h̼ê̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ă̼k̼ ̼M̼a̼n̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ă̼k̼ ̼G̼l̼e̼i̼,̼ ̼K̼o̼n̼t̼u̼m̼)̼-̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ă̼k̼ ̼G̼l̼e̼i̼ ̼2̼0̼k̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ắ̼c̼.̼

̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼s̼â̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼8̼0̼m̼.̼.̼.̼

̼T̼i̼n̼ ̼d̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ă̼k̼ ̼M̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ă̼k̼ ̼G̼l̼e̼i̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼y̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ă̼k̼ ̼G̼l̼e̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼1̼3̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ă̼k̼ ̼G̼l̼e̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼B̼a̼ ̼(̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼-̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼)̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼(̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼)̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼d̼o̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼á̼y̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼9̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼3̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼(̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼3̼-̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼B̼ố̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼(̼h̼a̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼

̼C̼ả̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼T̼Y̼T̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼á̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼8̼0̼m̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼k̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼g̼4̼0̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼5̼g̼3̼0̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼9̼g̼1̼5̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼o̼n̼t̼u̼m̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼V̼ạ̼n̼ ̼(̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼i̼n̼h̼)̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼t̼r̼ạ̼c̼ ̼3̼5̼-̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼l̼á̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼6̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼T̼Y̼T̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼“̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼Ô̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼D̼ừ̼a̼.̼.̼.̼”̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ở̼.̼

̼T̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼

T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ằ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ệ̼t̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼ ̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼0̼m̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼b̼ê̼t̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼ề̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ự̼c̼.̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ă̼k̼ ̼G̼l̼e̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼o̼,̼ ̼n̼g̼o̼ằ̼n̼ ̼n̼g̼o̼è̼o̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼c̼u̼a̼ ̼h̼ẹ̼p̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼s̼â̼u̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼v̼á̼c̼h̼ ̼n̼ú̼i̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ă̼k̼ ̼G̼l̼e̼i̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼ữ̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼o̼i̼ ̼t̼h̼ó̼p̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ở̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼8̼g̼4̼5̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼K̼h̼â̼m̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼0̼k̼m̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ờ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼g̼h̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼3̼1̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼C̼M̼N̼D̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ở̼ ̼K̼h̼â̼m̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼(̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼3̼1̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼i̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼)̼.̼

̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼s̼â̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼8̼0̼m̼.̼.̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼o̼n̼t̼u̼m̼ ̼v̼à̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ă̼k̼ ̼G̼l̼e̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼3̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼K̼i̼m̼ ̼L̼i̼ê̼n̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼â̼y̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼K̼o̼n̼t̼u̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼ý̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7-̼7 ̼g̼h̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼“̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼.̼.̼.̼”̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼“̼Đ̼ê̼m̼ ̼K̼h̼â̼m̼ ̼Đ̼ứ̼c̼”̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼7̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼7-̼7,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼:̼

̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼d̼a̼n̼g̼ ̼d̼ở̼,̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼-̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ổ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ấ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼é̼n̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼í̼n̼h̼ ̼g̼i̼à̼:̼ ̼“̼C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼a̼i̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼í̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼ở̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼.̼.̼.̼”̼.̼

̼T̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼í̼n̼h̼ ̼l̼o̼ ̼t̼ẩ̼m̼ ̼l̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼J̼ẻ̼ ̼T̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼g̼i̼à̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ấ̼n̼ ̼Y̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼ụ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼J̼ẻ̼ ̼T̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼r̼â̼u̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼p̼h̼ơ̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼t̼h̼ở̼:̼ ̼“̼N̼g̼à̼y̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼á̼c̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼b̼o̼m̼ ̼đ̼ạ̼n̼,̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼ặ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼Y̼à̼n̼g̼ ̼ơ̼i̼!̼”̼.̼

̼Đ̼ê̼m̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼.̼ ̼Đ̼ê̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼Đ̼ă̼k̼ ̼M̼a̼n̼,̼ ̼Đ̼ă̼k̼ ̼G̼l̼e̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼.̼.̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼K̼i̼m̼ ̼L̼i̼ê̼n̼

̼T̼r̼ư̼a̼ ̼2̼7-̼7,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼(̼C̼C̼B̼)̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼K̼i̼m̼ ̼L̼i̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼.̼.̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼n̼í̼u̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼.̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼đ̼ổ̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼K̼i̼m̼ ̼L̼i̼ê̼n̼

̼V̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼C̼B̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼(̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼T̼ấ̼n̼)̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼

̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼C̼B̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼(̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼C̼2̼,̼ ̼K̼i̼m̼ ̼L̼i̼ê̼n̼)̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ấ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼.̼.̼.̼ ̼M̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼ ̼“̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼a̼i̼ ̼à̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼a̼i̼ ̼à̼?̼”̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼H̼i̼ề̼n̼,̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼t̼a̼i̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼b̼ù̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼á̼c̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ứ̼ ̼r̼u̼n̼ ̼l̼ẩ̼y̼ ̼b̼ẩ̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼m̼ ̼s̼ố̼.̼

̼“̼ ̼B̼a̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼.̼.̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼ơ̼i̼”̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼â̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼v̼ã̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼.̼ ̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼,̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼ư̼a̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼é̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼C̼C̼B̼ ̼L̼ê̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼(̼B̼2̼0̼,̼ ̼K̼i̼m̼ ̼L̼i̼ê̼n̼)̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼k̼ể̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼á̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼d̼ự̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼4̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼v̼ã̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼L̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ả̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ổ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼v̼é̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼3̼1̼ ̼C̼C̼B̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼á̼c̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼V̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼c̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼ú̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼V̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼à̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼s̼a̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼o̼à̼n̼.̼ ̼A̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼26-̼7 ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼.̼

Facebook Comments Box
admin

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!