T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼1̼6̼t̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼1̼3̼t̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼:̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼

T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼1̼6̼t̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼1̼3̼t̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼:̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼

̼C̼á̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼3̼,̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼Z̼i̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼2̼/̼1̼1̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼Đ̼.̼ ̼(̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼C̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼.̼


̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼P̼N̼O̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼.̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ư̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼-̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼ứ̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼A̼n̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼L̼ệ̼)̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼L̼ệ̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼d̼o̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼.̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼l̼á̼ ̼c̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼Đ̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ọ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼


̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼D̼a̼n̼t̼r̼i̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼2̼/̼1̼1̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼.̼ ̼(̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼K̼h̼u̼ê̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼g̼ũ̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼H̼.̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼Đ̼.̼ ̼1̼5̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼1̼1̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ư̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼-̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼ứ̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼L̼ệ̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼Đ̼.̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼ị̼p̼,̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ọ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼v̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼H̼.̼.̼


̼Ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼i̼:̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼D̼a̼n̼v̼i̼e̼t̼

̼C̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼o̼,̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼i̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ỡ̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼‘̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼’̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼l̼o̼ ̼v̼ô̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼a̼o̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼Đ̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼n̼g̼ù̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼t̼,̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ạ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼.̼/̼.̼

̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼:̼ ̼Z̼i̼n̼g̼

Facebook Comments Box
phamdang

phamdang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!