T̼ô̼i̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼í̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼á̼o̼ ̼h̼o̼ả̼n̼h̼:̼ ̼”̼T̼ự̼ ̼l̼o̼.̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼

T̼ô̼i̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼í̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼á̼o̼ ̼h̼o̼ả̼n̼h̼:̼ ̼”̼T̼ự̼ ̼l̼o̼.̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼

K̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼l̼o̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼A̼-̼Z̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼ừ̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ù̼m̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼c̼ư̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼2̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ở̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼m̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼7̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼a̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼1̼ ̼x̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼N̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ấ̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼o̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼đ̼ẻ̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ò̼n̼ ̼s̼ò̼n̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼ọ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼1̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼í̼t̼ ̼n̼h̼í̼t̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼X̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼đ̼ự̼c̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼á̼i̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼1̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ữ̼a̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼.̼


̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ó̼c̼,̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼í̼t̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼b̼ỉ̼m̼ ̼s̼ữ̼a̼.̼ ̼T̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ó̼ ̼3̼0̼0̼,̼ ̼5̼0̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ờ̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼n̼h̼ẹ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼.̼

̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼á̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼y̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ỉ̼?̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼g̼h̼é̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼H̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼ị̼c̼h̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼i̼ỗ̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ơ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼g̼i̼ỗ̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼N̼à̼o̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼:̼

̼“̼G̼i̼ỗ̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼h̼í̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼h̼í̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼o̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼ị̼?̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼â̼u̼”̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼k̼é̼m̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼r̼á̼o̼ ̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼“̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼r̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼d̼ư̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼ổ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼1̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼”̼.̼

̼“̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼d̼õ̼i̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ị̼”̼.̼

̼“̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼N̼g̼h̼è̼o̼ ̼h̼è̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼i̼a̼ ̼t̼h̼í̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼à̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼h̼í̼m̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼o̼ ̼đ̼i̼”̼.̼

̼N̼ó̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼m̼á̼y̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼ ̼Đ̼ấ̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼1̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ạ̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ề̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼i̼ề̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼.̼

Facebook Comments Box
admin

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!