V̼ợ̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼a̼o̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼:̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼á̼t̼ ̼a̼o̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼á̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ộ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼

V̼ợ̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼a̼o̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼:̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼á̼t̼ ̼a̼o̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼á̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ộ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼

K̼h̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼a̼o̼ ̼c̼á̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ơ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼.̼ ̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼a̼o̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼á̼t̼ ̼a̼o̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼á̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼g̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

hình ảnh
̼A̼o̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼N̼O̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼5̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼b̼à̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼4̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼ấ̼p̼ ̼1̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼B̼ắ̼c̼,̼ ̼H̼.̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼‘̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼’̼.̼

̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼d̼a̼y̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼”̼D̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼t̼á̼t̼ ̼a̼o̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼á̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼g̼i̼ỗ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼s̼ở̼ ̼d̼ĩ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼‘̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼’̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼g̼ì̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼V̼N̼N̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼5̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼.̼V̼.̼T̼.̼ ̼(̼4̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼a̼o̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ự̼ ̼c̼ã̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼S̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼a̼o̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼à̼i̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼n̼ ̼s̼ố̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ơ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼á̼t̼ ̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼j̼e̼a̼n̼s̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼


̼L̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼l̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼á̼y̼ ̼n̼á̼y̼,̼ ̼d̼ằ̼n̼ ̼v̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼g̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼T̼ừ̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ú̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ẽ̼o̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼á̼t̼ ̼a̼o̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼á̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼à̼y̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼ữ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼.̼

Facebook Comments Box
admin

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!