V̼ụ̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼:̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼‘̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼’̼

V̼ụ̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼:̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼‘̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼’̼

̼K̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼ ̼v̼à̼ ̼“̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼”̼.̼
̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼N̼.̼T̼.̼V̼.̼A̼ ̼(̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼S̼N̼D̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼


̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼v̼à̼ ̼“̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼(̼3̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼ ̼v̼à̼ ̼“̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼”̼.̼

̼B̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼(̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼H̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼”̼ ̼v̼à̼ ̼”̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼”̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼ù̼n̼g̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼T̼o̼à̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼.̼

B̼ở̼i̼ ̼l̼ẽ̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼A̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼,̼ ̼1̼0̼,̼ ̼v̼à̼ ̼1̼2̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼“̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼”̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼v̼à̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼”̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼


̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼ý̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼é̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼T̼o̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼.̼ ̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼-̼1̼0̼ ̼v̼à̼ ̼1̼2̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼.̼

B̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼ù̼n̼g̼
̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼ỹ̼ ̼l̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼A̼.̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼ ̼-̼ ̼1̼0̼,̼ ̼1̼2̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼2̼/̼2̼0̼1̼9̼/̼T̼T̼-̼B̼Y̼T̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼8̼/̼2̼0̼1̼9̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼,̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼.̼


̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼8̼ ̼P̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼-̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼V̼.̼A̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼,̼ ̼1̼0̼ ̼v̼à̼ ̼1̼2̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼V̼.̼A̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼n̼m̼e̼c̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼)̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼S̼a̼i̼g̼o̼n̼ ̼P̼e̼a̼r̼l̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼,̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼â̼y̼ ̼g̼ỗ̼,̼ ̼c̼â̼y̼ ̼k̼i̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼A̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼ố̼c̼,̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼A̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ó̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼“̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼i̼ề̼n̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼è̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼A̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼p̼h̼ở̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼é̼p̼,̼ ̼s̼ữ̼a̼.̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼4̼h̼5̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼8̼h̼0̼6̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼à̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼A̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼ỗ̼ ̼t̼r̼ò̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼2̼,̼2̼c̼m̼,̼ ̼d̼à̼i̼ ̼9̼0̼c̼m̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ư̼n̼g̼,̼ ̼m̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼A̼.̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ự̼c̼,̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼.̼

̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼.̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼A̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼é̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼ ̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼é̼V̼.̼A̼.̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ở̼,̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼ì̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼A̼.̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ô̼n̼ ̼ó̼i̼,̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼A̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼A̼.̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼b̼é̼ ̼V̼ ̼A̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼2̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼-̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼4̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼.̼

Facebook Comments Box
admin

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!