V̼ừ̼a̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼S̼E̼A̼ ̼G̼a̼m̼e̼s̼ ̼3̼1̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼T̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼b̼ố̼

V̼ừ̼a̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼S̼E̼A̼ ̼G̼a̼m̼e̼s̼ ̼3̼1̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼T̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼b̼ố̼

T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼h̼u̼y̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼(̼H̼C̼V̼)̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼k̼u̼r̼a̼s̼h̼ ̼S̼E̼A̼ ̼G̼a̼m̼e̼s̼ ̼3̼1̼ ̼T̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼:̼ ̼‘̼C̼o̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼b̼ố̼’̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼.̼5̼.̼
̼H̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼S̼E̼A̼ ̼G̼a̼m̼e̼s̼ ̼3̼1̼,̼ ̼T̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼b̼ố̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼b̼ố̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼h̼é̼”̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼g̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼â̼u̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼S̼E̼A̼ ̼G̼a̼m̼e̼s̼ ̼3̼1̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼k̼u̼r̼a̼s̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼s̼u̼y̼ ̼g̼a̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼m̼á̼u̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼ứ̼ ̼b̼ả̼o̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼ổ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼.̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼ổ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼s̼â̼u̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼ô̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼e̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼5̼7̼.̼

̼V̼ừ̼a̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼S̼E̼A̼ ̼G̼a̼m̼e̼s̼ ̼3̼1̼,̼ ̼T̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼b̼ố̼ ̼

X̼i̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼t̼o̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼H̼C̼V̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼!̼

Xem thêm:
̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼y̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼S̼E̼A̼ ̼G̼a̼m̼e̼s̼ ̼3̼1̼

̼T̼P̼O̼ ̼-̼ ̼V̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼h̼u̼y̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼S̼E̼A̼ ̼G̼a̼m̼e̼s̼ ̼3̼1̼ ̼ở̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼â̼n̼ ̼4̼8̼k̼g̼ ̼n̼ữ̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼K̼u̼r̼a̼s̼h̼.̼

V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼y̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼S̼E̼A̼ ̼G̼a̼m̼e̼s̼ ̼3̼1̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼5̼,̼ ̼k̼u̼r̼a̼s̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼â̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼4̼8̼k̼g̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼5̼2̼k̼g̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼8̼1̼k̼g̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼9̼0̼k̼g̼ ̼n̼a̼m̼.̼

̼Ở̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼â̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼4̼8̼k̼g̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼y̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼.̼ ̼Ở̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼,̼ ̼T̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼A̼c̼l̼o̼p̼e̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼l̼i̼p̼p̼i̼n̼e̼s̼.̼

V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼y̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼S̼E̼A̼ ̼G̼a̼m̼e̼s̼ ̼3̼1̼

̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼h̼u̼y̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼S̼E̼A̼ ̼G̼a̼m̼e̼s̼ ̼3̼1̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼g̼ọ̼n̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼h̼u̼y̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼”̼.̼
̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼i̼m̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼2̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼y̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼S̼E̼A̼ ̼G̼a̼m̼e̼s̼ ̼3̼1̼

̼B̼ù̼i̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼k̼n̼o̼c̼k̼-̼o̼u̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼P̼h̼i̼l̼i̼p̼p̼i̼n̼e̼s̼ ̼ở̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼â̼n̼ ̼8̼1̼k̼g̼ ̼n̼a̼m̼.̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼M̼a̼l̼a̼y̼s̼i̼a̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼â̼n̼ ̼9̼0̼k̼g̼ ̼n̼a̼m̼.̼

Facebook Comments Box
huongquynh

huongquynh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!