X̼e̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼m̼á̼u̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼:̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼

X̼e̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼m̼á̼u̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼:̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼

T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼1h ̼n̼g̼à̼y̼ 04/09,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼S̼ả̼n̼ ̼-̼ ̼N̼h̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼e̼m̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼(̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼)̼ ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ỹ̼ ̼N̼h̼â̼n̼,̼ c̼h̼a̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼.̼

̼X̼e̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼r̼ụ̼i̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼à

̼K̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼C̼ổ̼ ̼C̼h̼i̼ê̼n̼ ̼(̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ỏ̼ ̼C̼à̼y̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼d̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Ú̼t̼ ̼(̼4̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ỏ̼ ̼C̼à̼y̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ò̼n̼g̼,̼ ̼n̼ổ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Ú̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ù̼ ̼L̼a̼o̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼)̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ỹ̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼à̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼h̼ự̼t̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼C̼ổ̼ ̼C̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼0̼k̼m̼/̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Ú̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼e̼ ̼h̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ả̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼ấ̼p̼,̼ ̼v̼a̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼e̼ ̼h̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ả̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼,̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ò̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼K̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼o̼x̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼e̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼à̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼N̼h̼ự̼t̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼â̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼a̼i̼.̼

̼B̼à̼ ̼C̼a̼o̼ ̼M̼ỹ̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼S̼ả̼n̼ ̼-̼ ̼N̼h̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8/7,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼m̼á̼u̼.̼ ̼D̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼X̼e̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼c̼h̼á̼y̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼

̼D̼â̼n̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼C̼ổ̼ ̼C̼h̼i̼ê̼n̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼,̼ ̼4̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼ ̼đ̼i̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼6̼0̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼â̼n̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼C̼ổ̼ ̼C̼h̼i̼ê̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼m̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼T̼h̼ớ̼i̼ ̼B̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ỏ̼ ̼C̼à̼y̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼,̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼”̼ổ̼ ̼g̼à̼”̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼i̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼a̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ơ̼n̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼”̼C̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼,̼ ̼g̼ờ̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼”̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼2̼0̼ ̼m̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼”̼C̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼1̼0̼0̼ ̼m̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼”̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼ở̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼a̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼,̼ ̼n̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ừ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ồ̼ ̼g̼h̼ề̼,̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼c̼m̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼.̼ ̼”̼M̼ặ̼t̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ô̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ổ̼ ̼g̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ặ̼m̼ ̼v̼á̼,̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ú̼n̼,̼ ̼b̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ó̼c̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼à̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼à̼y̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼”̼ổ̼ ̼v̼o̼i̼”̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼é̼t̼,̼ ̼s̼â̼u̼ ̼2̼0̼ ̼c̼m̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼đ̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼l̼a̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼.̼

B̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼B̼à̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼ý̼,̼ ̼5̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼T̼â̼n̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼b̼ụ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼b̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼”̼A̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼o̼ ̼l̼ạ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ố̼n̼g̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ô̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼x̼e̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ý̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼B̼á̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼a̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ý̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼0̼,̼ ̼6̼0̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼”̼C̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼x̼e̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼B̼à̼ ̼T̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼C̼a̼o̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼B̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼C̼ổ̼ ̼C̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ậ̼p̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼o̼.̼

̼B̼a̼n̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ỏ̼ ̼C̼à̼y̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼B̼O̼T̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼C̼ổ̼ ̼C̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼.̼ ̼”̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼a̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼7̼ ̼(̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼C̼ổ̼ ̼C̼h̼i̼ê̼n̼)̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼C̼ổ̼ ̼C̼h̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼

̼M̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼C̼ổ̼ ̼C̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼”̼C̼ầ̼u̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼m̼ư̼a̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼ễ̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼”̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼b̼ỏ̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ù̼ ̼l̼ú̼n̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼7̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ị̼c̼h̼.̼

̼C̼ầ̼u̼ ̼C̼ổ̼ ̼C̼h̼i̼ê̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼,̼6̼ ̼k̼m̼,̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼1̼6̼ ̼m̼,̼ ̼q̼u̼y̼ ̼m̼ô̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼l̼à̼n̼ ̼x̼e̼,̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼8̼0̼ ̼k̼m̼/̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼2̼.̼3̼0̼8̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼6̼0̼,̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼/̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼7̼0̼ ̼k̼m̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼e̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ú̼n̼,̼ ̼n̼ứ̼t̼,̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼0̼0̼ ̼b̼u̼l̼o̼n̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼l̼a̼n̼ ̼c̼a̼n̼

Facebook Comments Box
admin

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!