X̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼b̼ơ̼ ̼v̼ơ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼ ̼m̼ẹ̼

X̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼b̼ơ̼ ̼v̼ơ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼ ̼m̼ẹ̼

H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼g̼ằ̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼.̼ ̼
̼C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼3̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼3̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼P̼ồ̼ ̼N̼i̼m̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼â̼n̼ ̼N̼h̼a̼m̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼L̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼r̼ụ̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼.̼

̼B̼é̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼g̼ằ̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼à̼o̼ ̼x̼é̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼.̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼B̼à̼ ̼L̼ý̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼–̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ò̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼u̼ố̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ò̼i̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼

̼N̼ă̼m̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼l̼ặ̼n̼ ̼l̼ộ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼H̼o̼s̼i̼d̼e̼n̼.̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ò̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼à̼ ̼1̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼

H̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ò̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼à̼ ̼1̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼

̼B̼à̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼5̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼:̼ ̼“̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼g̼i̼ã̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼d̼ò̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼”̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ọ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼1̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ố̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼:̼ ̼“̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼ị̼”̼.̼

C̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼,̼ ̼n̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼è̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼

̼B̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼:̼ ̼“̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼,̼ ̼n̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼è̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼”̼.̼

̼D̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼

̼M̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼u̼y̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼.̼

̼C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼3̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼1̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼1̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼–̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼H̼o̼s̼i̼d̼e̼n̼ ̼–̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼2̼4̼/̼5̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼à̼ ̼y̼ế̼u̼.̼

̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼a̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ố̼c̼ ̼c̼h̼á̼o̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼á̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼

̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼“̼h̼ạ̼”̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼3̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼

̼B̼à̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼v̼ị̼t̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼N̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼i̼â̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼“̼t̼ử̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼”̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼c̼a̼l̼l̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼…̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼â̼m̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼c̼a̼l̼l̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼…̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼â̼m̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼h̼o̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼s̼â̼u̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼

̼T̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼1̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ố̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼:̼ ̼“̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼ị̼”̼.̼

̼“̼Đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼u̼y̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼u̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼ỡ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼i̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼q̼u̼ặ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼…̼ ̼T̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼”̼ ̼–̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼

̼S̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼,̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼A̼R̼D̼S̼ ̼d̼o̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼–̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Q̼U̼Ỳ̼N̼H̼ ̼D̼Ư̼Ơ̼N̼G̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼O̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼4̼-̼5̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼.̼

̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼.̼T̼.̼M̼.̼ ̼–̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼4̼8̼0̼7̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼â̼n̼ ̼N̼h̼a̼m̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼L̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼M̼.̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼H̼o̼s̼i̼d̼e̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼ở̼ ̼K̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Y̼ê̼n̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼-̼5̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼-̼5̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼

̼“̼C̼h̼ị̼ ̼M̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼r̼a̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼.̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼,̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼A̼R̼D̼S̼ ̼d̼o̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼”̼ ̼–̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

Facebook Comments Box
admin

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!